אם תאכלנה נשים פריים, עוללי טיפוחים

קוד: אם תאכלנה נשים פריים, עוללי טיפוחים בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: אראל

אל:

איכה ב20:
"ראה ה' והביטה, למי עוללת כה?
אם תאכלנה נשים פרים, עללי טפחים?
אם יהרג במקדש ד' כהן ונביא?
"

אם תאכלנה נשים פרים עוללי טיפוחים, אללי לי.
אם תבשלנה נשים רחמניות ילדים המדודים טפחים טפחים, אללי לי.
אם תגוזנה פאת ראשם ותקשרנה לסוסים פורחים, אללי לי.
אם תדבק לשון יונק לחך בצימאון צחיחים, אללי לי.
אם תהומינה זו לעומת זו "בואי ונבשל את בנינו צורחים", אללי לי.
אם תוועדנה זו לזו 'תני בנך!' והוא חבוי מנותח נתחים, אללי לי.
אם תזמינה בשר אבות ולבנים במערות ושיחים, אללי לי.
אם תחויבנה בנות אל חיק אמותם נתפחים, אללי לי.
אם תטוסנה רוחות עוללים ברחובות קריה תפוחים, אללי לי.
אם תייקרנה בשיכול רחם וצימוק שדיים ואם על בנים שחים, אללי לי.
אם תכשלנה שמונה מאות מגנים בערב אלוחים, אללי לי.
אם תלוהטנה רוחם במיני מלוחים ונודות נפוחים, אללי לי.
אם תמעטנה מאלף מאה וממאה עשרה, עד אחד למפחים, אללי לי.
אם תנוסנה למסך היכל שמונים אלף כוהנים פרחים, אללי לי.
אם תשרפנה שם כל אותם הנפשות כקוצים כסוחים, אללי לי.
אם תערפנה על דם נקי שמונים אלף כוהנים משוחים, אללי לי.
אם תפחנה נפשות מדוקרים מריח תנובות שיחים, אללי לי.
אם תצברנה על אבן אחת תשעה קבין מוחי ילדים מונחים, אללי לי.
אם תקענה שלוש מאות יונקים על שוכה אחת מתוחים, אללי לי.
אם תראינה רכות וענוגות כבולות על ידי רב הטבחים, אללי לי.
אם תשכבנה בין שפתיים בנות ישראל משובחים, אללי לי.
אם תתעלפנה הבתולות והבחורים בצמאון צחיחים, אללי לי.

ורוח הקודש למולם מרעים: הוי על כל שכני הרעים!
מה שהוקראם מודיעים; ואת אשר עשו לא מודיעים?!
אם תאכלנה נשים פרים - משמיעים,
ו אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא - לא משמיעים!!

---
הקינה מיוחסת לר' אלעזר הקליר:

הטקסט הועתק חלקית מהודעה של עפר ואפר, והושלם מתוך סדר קינות לתשעה באב בהוצאת אורטל ת"א.

תגובות