מדוע פירשו חז"ל את דיני הנזיקין באופן שמקל על המזיק?

קוד: מדוע פירשו חז"ל את דיני הנזיקין באופן שמקל על המזיק בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

כל אדם שגורם נזק לרכושו של רעהו צריך לפצות אותו על כך. השאלה היא - איך בדיוק לפצות? יש שתי גישות עיקריות לנושא זה:

  1. גישת ה"פחת": המזיק משלם לניזק רק על ההפחתה בערכו של הרכוש שניזוק;
  2. גישת ה"תיחלוף": המזיק משלם לניזק כל מה שהניזק צריך על-מנת להשיג לעצמו רכוש חלופי במקום הרכוש שניזוק.
יש כמה מקרים שבהם גישת הפחת היא הרבה יותר "זולה" למזיק מאשר גישת התיחלוף, למשל:


בתורה ישנם כמה פסוקים שמלמדים, על-פי פשוטם, שגישת התיחלוף היא הגישה הראויה יותר; הפסוקים מדגישים את חובתו של המזיק לפצות את הניזק באופן שישיב אותו למצבו הקודם:

אולם, משום מה, חז"ל פירשו את כל הפסוקים הללו באופן הפוך - הם הסיקו מהם דווקא שגישת הפחת היא הנכונה! נקרא את הסוגיה ב בבא קמא י: (פירוש רש"י בסוגריים); מטרת הסוגיה היא להוכיח, שהניזק הוא זה שמקבל את הנבלה, והוא זה שצריך לטפל במכירתה, והמזיק צריך לשלם רק את ההפרש בין מחיר הנבלה לבין מחיר הבהמה כשהיתה בחיים, כלומר, רק את הפחת. במשנה כתוב " חבתי בתשלומי נזקו ", ובגמרא פירשו:

'חבתי בנזקו' ( דליהוי משמע שישלם שור גמור חי והוא יטול את הנבילה ) לא קתני, אלא ' חבתי בתשלומי נזקו' ( דמשמע השלמה: שיטול ניזק את הנבילה, וזה משלים לו מה שפחתתו מיתה).

תנינא להא, דתנו רבנן [ תוספתא פ"א מ"א ]: 'תשלומי נזק' ( לשון השלמה משלים לו לניזק ) - מלמד שהבעלים מטפלין בנבילה ( כלומר נוטלין את הנבילה ).

מנא הני מילי [ שהבעלים מטפלים בנבלה ]?

בכל הפסוקים הללו, פירוש חז"ל נראה הפוך מהפשט:
אמנם, אפשר לפרש שהמילים "והמת יהיה לו" אכן מתייחסות למזיק, אך הן מתייחסות לא לנבלה עצמה אלא לערך הכספי שלה, ומשמעותן היא "הערך הכספי של הנבלה, מייד לאחר המוות, נרשם לזכות המזיק, ומתקזז מהסכום שהוא צריך לשלם לניזק"; אך זה עדיין לא מסביר את המילים "שלם ישלם שור תחת השור", שהרי לפי פירוש זה, המזיק לעולם לא ישלם שור שלם, אלא רק את ההפרש בין ערכו של שור שלם לערך הנבלה.

אילו חז"ל היו אומרים, שיש בידם הלכה למשה מסיני שגישת הפחת היא הנכונה, היתה קושיה על הפסוקים; אבל חז"ל לא אמרו כך, הם ניסו להוכיח מתוך הפסוקים את גישת הפחת, וזה לא ברור - מדוע חז"ל הפכו את משמעותם של הפסוקים, באופן שיטתי, לטובת "גישת הפחת", ולטובת המזיק.

אמנם, מדברי חז"ל במקומות אחרים, ניתן לראות רמז גם לגישת התיחלוף - ראו דרכי שומת נזקים לרכוש / אהרן אורנשטיין -> מכללת שערי משפט 

הקלה על המזיק בדברי הראשונים

בדברי הראשונים ניתן למצוא מגמה ברורה להקל על המזיק.

כך למשל, הרמב"ם כתב: "בהמה שהיתה עומדת ברשות הניזק ותלשה פירות מרשות הרבים ואכלתן ברשות הניזק הרי הדבר ספק לפיכך אינה משלמת אלא מה שנהנית ואם תפש הניזק כמה שהזיקה אין מוציאין מידו שהרי ברשותו אכלה. כלב שנכנס לחצר ונטל פת או בשר והוציאן לרשות הרבים או לחצר אחרת ואכלם שם מה שנהנה משלם. אכלם בשדה של בעל החצר משלם נזק שלם כאילו אכלן בתוך החצר שהרי ברשות הניזק אכל. וכן כל כיוצא בזה." (רמב"ם הלכות נזקי ממון ג ד-ה). וכתב ה"מגיד משנה": "דעת רבינו ז"ל, דהיכא דלקיחת הדבר ברשות אחת ואכילתו ברשות אחרת, הולכין אחרי רשות שהאכילה שם, כל זמן שהוא להקל על המזיק, וזו היא הבבא השנייה, ויצאה לו מהסוגיא שעל משנת כלב שנטל את החררה, וכשאמרו למעלה פ"ב ועל החררה משלם נזק שלם, דוקא כשאכלה בגדיש של בעל החררה, וכמו שנתבאר כאן, וכל זמן שרשות האכילה הוא להחמיר על המזיק סובר רבינו שהיא בעיא דלא איפשיטא, וגורס כך: בעי ר' זירא מתגלגל מהו היכי דמי דקיימא ברה"י וקא מיגלגל ואתי מר"ה לרה"י. ובהשגות והיא מיושרת מן הגרסאות שלנו ע"כ:". וכן ה"לחם משנה": "לפי גירסתנו דגרסינן כגון דקיימא עמיר ברה"י ואתי מרה"י לרה"ר קשה שהקשו התוס' לפירוש רש"י ז"ל דהא לקמן גבי כלב שנטל חררה והלך לגדיש פשיטא לן דאי אכלה בגדיש דעלמא פטור א"כ מאי קא מבעיא ליה אבל לגירסתו של רבינו ז"ל שהיא הפוכה וגריס ה"נ כגון דקיימא עמיר ברה"ר וקא מיגלגל ואתי מרה"ר לרה"י ניחא דמ"ש גבי חררה הוא להקל על המזיק, דכיון דהאכילה היתה במקום של פטור פטור ולכך אזלינן בתר מקום האכילה לפוטרו אבל הבעיא אי אזלינן ג"כ בתר האכילה לחייבו או דילמא דלעולם אזלינן לפוטרו ואי מקום האכילה מחייבו אזלינן בתר מקום הלקיחה והא הוי בעיא דלא איפשיטא ולכך כתב הראב"ד ז"ל בהשגות דגירסא זו מיושרת מן הגירסא שלנו מפני דניחא קושיא דכתיבנא:"

בד"כ הרמבם סבור שבבהמה שהזיקה בשן – הולכים לפי מקום אכילה, אבל רק במקום שזה בא להקל על המזיק! אחרת הוא ישקול לשנות את "האלגוריתם" ולומר שאולי הולכים "לפי מקום הלקיחה"! ולכן במקרה שלקחה פירות מרשות הרבים ואכלה ברשות היחיד (הניזק), הרמב"ם סובר שיש כאן ספק ומשלם רק מה שנהנית! (מנחם צוקר).


תגובות