ראשי > תנ''ך > שמות >


שמות כב

1 אם-במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים. 2 אם-זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם-אין לו ונמכר בגנבתו. 3 אם-המצא תמצא בידו הגנבה משור עד-חמור עד-שה חיים שנים ישלם.

4 כי יבער-איש שדה או-כרם ושלח את-בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם.

5 כי-תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את-הבערה.

6 כי-יתן איש אל-רעהו כסף או-כלים לשמר וגנב מבית האיש אם-ימצא הגנב ישלם שנים. 7 אם-לא ימצא הגנב ונקרב בעל-הבית אל-האלהים אם-לא שלח ידו במלאכת רעהו. 8 על-כל-דבר-פשע על-שור על-חמור על-שה על-שלמה על-כל-אבדה אשר יאמר כי-הוא זה עד האלהים יבא דבר-שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו.

9 כי-יתן איש אל-רעהו חמור או-שור או-שה וכל-בהמה לשמר ומת או-נשבר או-נשבה אין ראה. 10 שבעת יהוה תהיה בין שניהם אם-לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם. 11 ואם-גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו. 12 אם-טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישלם.

13 וכי-ישאל איש מעם רעהו ונשבר או-מת בעליו אין-עמו שלם ישלם. 14 אם-בעליו עמו לא ישלם אם-שכיר הוא בא בשכרו.

15 וכי-יפתה איש בתולה אשר לא-ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה. 16 אם-מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת.

17 מכשפה לא תחיה. 18 כל-שכב עם-בהמה מות יומת.

19 זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו. 20 וגר לא-תונה ולא תלחצנו כי-גרים הייתם בארץ מצרים. 21 כל-אלמנה ויתום לא תענון. 22 אם-ענה תענה אתו כי אם-צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו. 23 וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים.

24 אם-כסף תלוה את-עמי את-העני עמך לא-תהיה לו כנשה לא-תשימון עליו נשך. 25 אם-חבל תחבל שלמת רעך עד-בא השמש תשיבנו לו. 26 כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי-יצעק אלי ושמעתי כי-חנון אני.

27 אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר. 28 מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן-לי. 29 כן-תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם-אמו ביום השמיני תתנו-לי. 30 ואנשי-קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו.

ראשי > תנ''ך > שמות >


תוספות ותגובות