משלי שלמה בן דוד מלך ישראל - מבואות לספר משלי

קוד: ביאור:משלי א1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

מִשְׁלֵי א1: " מִשְׁלֵי שְׁלֹמֹה בֶן דָּוִד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל: "

משל הוא מאמר, נאום או פתגם, שיש בו חכמה ודמיון. בספר משלי ישנם מאמרים העוסקים בכמה נושאים, הנרמזים בפסוק הראשון:

גם המשמעויות השונות של השורש משל רומזות לנושאים אלה:

משלי שלמה  בספר זה כוללים רק 915 פסוקים, וגם אם נניח שכל פסוק כולל שניים או אפילו שלושה משלים, נגיע לכל היותר ל2745; אך בספר מלכים מסופר ששלמה אמר  3000 משל,  מלכים א ה12: " וַיְדַבֵּר שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים מָשָׁל, וַיְהִי שִׁירוֹ חֲמִשָּׁה וָאָלֶף ". מכאן, שלא כל דבר שאומרים צריך לכתוב ( פירוט).

סיכומים ומבואות נוספים לספר משלי

הביטוי מלך ישראל מבטא, לפי חלק מחז"ל, ירידה מסויימת במעמדו של שלמה, לעומת התקופה הראשונה של מלכותו שבה שלט גם על עמים אחרים (ראו שיר השירים רבה א א י).


מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש של גוגל

 • קהלת בן דוד / יהושע רוזנברג: " משלי שלמה בן דוד מלך ישראל", ספר משלי פותח: "שיר השירים אשר לשלמה" שיר השירים פותח: "דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים". וקהלת פותח: ... ( cache)
 • חרם ראש הגולה ר' דוד מדמשק / בעריכת יוסף יצחק קאבאק: ועוד אמר הנביא "חוד חידה ומשול משל", ואמר משלי שלמה בן דוד , וכתוב "גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה", ואמרו חכמים "דברה תורה כלשון בני אדם", ... ( cache)
 • Forum: קוד תנכי -חלק שני: " משלי שלמה בן דוד מלך ישראל ". "מ ש ל י ש ל מ ה ב נ ד ו ד מ ל כ י ש ר א ל ". נקבל: משלי שלמה לשם השם. משלי שלמה להבנת השם. משלי שלמה להבנת דוד ... ( cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - שלמה;: ירידה ראשונה מאחר שהיה מלך גדול מסוף העולם ועד סופו נתמעטה מלכותו ולא היה מלך אלא על ישראל, הה"ד משלי שלמה בן דוד מלך ישראל; ... ( cache)
 • תקציר על ספר משלי:: השלים משלי שלמה בן דוד . גלי למה השלים נדב משלי שלמה. לא שלם משלי שלמה? ... גם לי יש שליש משלי שלמה בן דוד . לי נמשל משלי שלמה. כי מובן כל משל יש נמשל ... ( cache)
 • אסופות החכמה: יצירת האוספים וסידורם בספר משלי: בראש האוסף הזה באה כותרת: " משלי שלמה בן דוד מלך ישראל" (א' 1). החגיגיות שבה, לעומת הכותרת הבאות, מלמדת שהיא כותרת לספר כולו; ובעצם נמשכת הכותרת הזאת עד סוף ... ( cache)
 • Rambam System: Rope and the well #2: ... ושתה התחילו הכל דולין ושותין, כך מדבר לדבר ממשל למשל עמד שלמה על סודה של תורה דכתיב (משלי א) משלי שלמה בן דוד מלך ישראל ע"י משלותיו של שלמה עמד על ד"ת ... ( cache)
 • סירויש סהריא פרשה עיר השירים רבה א: יאמר משל הקדמוני וגו ושלמה אמר משלים שנאמר משלי שלמה בן דוד בבחינת תת רחמי כנזכר לעיל מזהר פרשת בא משלי לקניל י י 2 ... ( cache)
 • רפראט לשיעורו של פרופ' מ: מהם מאפייניו הספרותיים-רעיוניים של קובץ א מספר משלי (" משלי שלמה בן-דוד " פרקים א- ט) ושל חטיבת הפסוקים המכונה "פרק ג'" במיוחד, והאם נתן להסביר לאורם, ... ( cache)
 • קבלה. ''קן תורה'' הספר שמקשר בין קבלה למדע: ג) "שלשה שירים אמר כנגד שלש ירידות שירד ראשונה שהיה מלך מסוף העולם ועד סופו ונתמעטה מלכותו וחזר להיות מלך על ישראל בלבד שכן הוא אומר משלי שלמה בן דוד מלך ... ( cache)
 • בית המדרש הוירטואלי - מבוא לירושלים בימי דוד (ד) /: ירידה ראשונה: מאחר שהיה מלך גדול מסוף העולם ועד סופו נתמעטה מלכותו ולא היה מלך אלא על ישראל, הדא הוא דכתיב ' משלי שלמה בן דוד מלך ישראל' (משלי א', א). ... ( cache)
 • מכתב: מצד עצמו, ובן אמרו בילקוט עהכ משלי שלמה בן דוד ובי אין. אנו יידעין שהוא בן דוד אלא כל מה שעשה לשבחו של דוד עשה. תיינו שתלה כל גדולתו ופעולתו כזכותו של דור ... ( cache)
 • האדם בצלם: לתפישת האדם במקרא ג€“ שיעור 12: הקובץ הראשון ג€“ פרק א' פס' א' ג€“ " משלי שלמה בן דוד מלך ישראל". האם כותרת זו היא לכל הספר, וכל ספר משלי הוא של שלמה, או שרק חלקו של שלמה? ... ( cache)
 • ספר משלי: בראש הספר כתוב: " משלי שלמה בן דוד מלך ישראל". כתובת זו, משייכת את כל הספר לשלמה, המלך שעליו נאמר כי רבה חכמתו מ"חכמת בני קדם ומכל חכמת בני מצרים" (מלכים א' ... ( cache)
 • חותם שלמה - מאמרים מאתר Reader: עם הקבלה, והיא שבנערותו חיבר ספר משלי, והעד אמרו " משלי שלמה בן דוד מלך ישראל" (משלי א' א'). שהיה מתפאר במלכות הכללי כמנהג. ... ( cache)
 • Tarbut: משלי שלמה בן-דוד מלך ישראל (א'- 1) יהי-מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך (ח'- 18) ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה (י'- 22) גל ה' מעשיך ויכנו מחשבותיך (ט"ז- 3) ... ( cache)
 • בעלי המסורה ומפעלם: הערות מסורה הנוגעות לדרך כתיבת המקרא: ... י ג€“ ועתה יגדל נא כח ה', כ ג€“ וכנה אשר נטעה ימינך, ל ג€“ וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה, מ ג€“ משלי שלמה בן דוד , נ ג€“ ליני הלילה והיה בבקר אם יגאלך טוב, ... ( cache)
 • רקע על ספר משלי: השם המלא הוא משלי שלמה בן דוד מלך ישראל (פרטים נוספים על. שלמה המלך_בלתיצה כאן). ספר משלי הוא לפי התלוקה הנוהגת אצלנו הספר השני ב, כתובים ... ( cache)
 • מדרש חזית: ד"א שלשה שירים אמר כנגד שלש ירידות שירד, ראשונה שהיה מלך מסוף העולם ועד סופו ונתמעטה מלכותו וחזר להיות מלך על ישראל בלבד, שכן הוא אומר משלי שלמה בן דוד מלך ... ( cache)
 • שיר השירים רבה א ח - דרכי לימוד מדרש - עיונים במדרש רבה: ... התחילו הכל דולין ושותין, כך מדבר לדבר ממשל למשל עמד שלמה על סודה של תורה, דכתיב " משלי שלמה בן דוד מלך ישראל", על ידי משלותיו של שלמה עמד על דברי תורה. ... ( cache)
 • מעמדה של האישה בתקופת התנ"ך ובמאה העשרים ואחת: והדברים שהקדמתי על כך שהכותרת של ספר משלי: " משלי שלמה בן-דוד , מלך ישראל". אינם מן ההכרח ששלמה באמת הוא הוא הכותב את משלי שלמה. ספרתי על ארכיאולוגים שבתחילת ... ( cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - תמורות במושג ֲ´יאושֲ´-מבט מחודש על גילגולם...: ... מצות שפירש מקצתן והסתיר מקצתן, ויש לנו להשוות מקצת הנסתר למקצת הגלוי, ויש דברים ללמוד דבר להשוות דבר לדבר, כמו משלי שלמה בן דוד , שהוא כולו דומה זה לזה. ... ( cache)
 • הוצאת קורן: ... מבחר אמרות בענייני חכמת-חיים: דברי קהלת, משלי שלמה בן-דוד מלך ישראל, פרקי אבות אמרות של חכמי המשנה /; מבחר אמרות בענייני חכמת-חיים: דברי קהלת, ... ( cache)
 • דרכי הגמרא - פרק ראשון: וגם-כן יש לך לבקש המשלים והדמיונים לכל דבר ודבר, עד שייתקרב לשכלך וידבק בלבך ולא תשכחנו, כמו שאמר שלמה (משלי א): " משלי שלמה בן דוד " וכו', כדי "להבין אמרי ... ( cache)
 • מאת:: 9 פברואר 2009 ... הוא פותח בפסוק " משלי שלמה בן דוד מלך ישראל". משל לדוגמה העתיקו מתוך הספר פרק י פס 3 וכתבו: מה רוצה ללמד אותנו פסוק זה? אפשר להיעזר בפרשנות. ... ( cache)
 • Kan-Naim כאן נעים: המימונה חג יוצאי יהדות מרוקו: 30 מרץ 2009 ... משלי שלמה בן-דוד מלך ישראל (א'- 1) יהי-מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך (ח'- 18) ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה (י' - 22) ... ( cache)
 • יהדות - בין נח לאברהם: ... ושתה התחילו הכל דולין ושותין, כך מדבר לדבר ממשל למשל עמד שלמה על סודה של תורה דכתיב (משלי א) משלי שלמה בן דוד מלך ישראל ע"י משלותיו של שלמה עמד על ד"ת. ... ( cache)
 • פרשת בראשית - בריאת האישה - גיליונות נחמה ליבוביץ: פעמים הרבה המקור חוזר למי שאינו נושא המאמר, כגון (תהלים ק"ד): "כולם אליך ישברון לתת אכלם בעתו"; (משלי א' א'): " משלי שלמה בן דוד מלך ישראל לדעת חכמה ומוסר" ... ( cache)
 • תגלחת הקטן: משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. והללו־יה ע"כ. [2] כנלע"ד. לאפוקי ממה שיש נוהגים בשאר קהילות להניח שׂער ראשם של־בנים עד גיל שלוש להתארך כמו הבנות. ... ( cache)
 • שם המאמר: המשל והפתגם כמשקפי התרבות הבדואית: " משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה; לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ישרים לתת לפתאים עורמה, לנער דעת ומזימה; ישמע חכם ויוסיף ... ( cache)
 • פסגות- בית ספר בפסגה: ברכי נפשי, שבת שבתון יהיה לארץ, שיר השירים אשר לשלמה, החידה הצומחת במשלי, משלי שלמה בן דוד מלך ישראל +משחק רביעיות: האור במשלי, קהלת- לחג הסוכות ... ( cache)
 • פרשת כי-תשא - שבת - גיליונות נחמה ליבוביץ: במה דומה פסוקנו במבנהו לפסוק משלי א' א' " משלי שלמה בן דוד מלך ישראל לדעת חכמה ומוסר"? 4. מהי התכונה מתכונות השבת המודגשת בפירוש רב סעדיה גאון, ... ( cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: ... וכיון שראה שלמה שהחכמה נתונה בלב משם התחיל שנאמר משלי שלמה. בן דוד וכי אין אנו יודעים שהוא בן דוד, אלא כל מה שעשה לשבחו של דוד עשה. ... ( cache)

תגובות