הגדיל ה' לעשות עם אלה - הגדיל ה' לעשות עמנו

קוד: ביאור:תהלים קכו3 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אנחנו כל-כך רגילים לחיות במדינה של קיבוץ גלויות, שזה כבר נראה לנו מובן מאליו. טוב שיש גויים שמזכירים לנו עד כמה הנס הזה גדול:

תהלים קכו1: "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת: בְּשׁוּב ה' אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן - הָיִינוּ כְּחֹלְמִים" - אנחנו חולמים, ישנים, לא שמים לב לנס -

תהלים קכו2: "אָז יִמָּלֵא שְׂחוֹק פִּינוּ, וּלְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה; אָז יֹאמְרוּ בַגּוֹיִם 'הִגְדִּיל ה' לַעֲשׂוֹת עִם אֵלֶּה'" - ורק אחרי שהגויים אומרים, גם אנחנו אומרים -

תהלים קכו3: "הִגְדִּיל ה' לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ, הָיִינוּ שְׂמֵחִים".

הנה כמה גויים שמזכירים לנו את הנס שאנחנו חיים בו:

מקורות ופירושים נוספים

"קדוש השם בעיני הגויים יפעול על החוטאים מישראל לשוב מדרכיהם הרעים כי בראותם שהגויים מכירים בכח ה' לעמו יבושו וישובו לה' בהכרה וקדוש שם שמים, וזאת כונת הכתוב בשיבת ציון אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל ה' לעשות עמנו, היינו אחרי שהגוים יכירו במעשים הגדולים שה' עושה עם ישראל אז יאמרו כל ישראל, אף אלה שהם מקטני אמנה - הגדיל ה' לעשות עמנו. ותכלית גאולת האמת וקדוש השם היא ליחוד ב' המשיתין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, עץ יוסף ועץ יהודא, שבזה סוד יחוד קוב"ה ושכינתי', תכלית איחוד ב' המשיחין הוא תקון עולם במלכות שדי." ( קול התור ד).

"בראשונה, היינו כולנו קטני אמונה: אולי לא הוכשר הדור? במה זכינו אנחנו, במה שלא זכו אבותינו הקדושים, אבירי הכוח והאמונה וגדולי רוח התורה? אולי כוכב זה הוא כזיב כקודמיו? עד שבאו האחרים, הגויים, ובירכו אותנו..." (צוריאל אדמנית, ראשית צמיחת גאולתנו, ה'תשכ"ה).

"הראשונים הקולטים כי דבר גדול מתרחש אלו דווקא הגויים; לעם ישראל קשה לקלוט את הדברים. עם קום המדינה, נאלץ העולם הנוצרי להגיב להקמת מדינת ישראל. אין זה "עוד לאום" שמשתחרר במסגרת החופש הניתן ללאומים שונים באותה תקופה. לכאורה, אין השגחה מיוחדת על ישראל, דברים דומים קרו בכל האזור. ואולם, עם קום המדינה נאלץ העולם הנוצרי להתמודד עם המושג "רְצִיתָם". ישנה התמודדות רוחנית בעולם שעד אותה תקופה נראה היה כי ההכרעה עלולה להיות אחרת. תקופה זו מכריעה את ההתמודדות ומעידה על עצמה "כי רְצִיתָם". החרשים שמעו והעורים הביטו לראות. מי עור כי אם עבדי וחרש כמלאכי...לפעמים אוזניהם של גויים חרשים נפקחות לפני חרשים מישראל." (ישיבת ההסדר ירוחם - שיחות - יום העצמאות ה'תשנ"ו).

החת"ם סופר התייחס לפסוק זה, בתשובתו נגד התיקונים של התנועה הרפורמית: "ואם יאמר האומר שעכ"פ להתפלל על צמיחת קרן דוד והחזרת עבודה בטל הטעם שכבר יושבי' הם שלוים ושקטי' במלכי האומות יר"ה כבר כתבתי לעיל שאפי' בימי מלכות בית שני התפללו על שלטון דבית יהודא כי אז נזכה כלנו יחד לחזות בנועם ה' ולא לאכול מפרי' ולשבוע מטובה אנו צריכים שיחשוב המערער שאם נמצא כזה בארצות העמים לא צריכים לארץ ישראל ובהמ"ק חלילה לא על חיים המדומים האלו אנו שופכים שיחנו ומצפים בצפייתנו כל ימינו גם בזה אין שום גנאי למלך ושרים שאנו חוסים בצלם וסוכים באברותיהם עלינו הלא גם הם מייחלים לנחול עיר קברות משיחם, ונחמיה היה משנה למלך בכבוד ועושר רב והיה פניו רעים על אשר קברות אבותיו חרבות ושערים אכלו באש ולא הרע למלך לומר יש לך אצלי עושר ונכסי' וכבוד ואתה מבקש ע"ז כי כל עם ועם ילכו אחרי עבודת אלדיו, והנה אנחנו כשבויים ממלחמות החרבן ומרב חסדי ה' וצדקת פרזנו' שמנו לחן ולחסד בעיני מלכי האומות והשרים אשר אנו מחוייבים לדרוש שלומם ולהתפלל עליהם ומבלי לשלם להם ח"ו רעה תחת טובה הרבה אשר גמלנו באלפים שנה ואין ספק כי שכרם רב מאת ה' אשר אינו מקפח שכר כל בריה אבל בכ"ז אין רע אם נוחיל ונצפה לשוב לאחוזת נחלתינו והי' מן הטוב ההוא אשר ייטב ה' עמנו יהיה טוב גם לאו"ה כדכתיב והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך וזה פי' הפסוק אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים פי' ע"ד הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל האמים מ"ט כי גבר עלינו חסדו יהללוהו גם האומות כי בטובתינו ייטב גם להם על כל הטוב אשר גמלנו והיינו דאמרו הגוי' הגדיל לעשות גם עם אלה והגדיל לעשות עמנו ועי"ז והיינו אנחנו כלנו יחד שמחים כאלו כתיב ונהיה שמחים כמו והייתי אני ובני שלמה וכו' עבר במקום עתיד באופן שכל האומות והמלכיות כלם יודעים שאלו מתפללים ומיחלים על ביאת משיחנו ונזכה מהרה לקרא דכתיב בזכריה והיה הנכשל כבית דוד ודוד כאלדים לפניהם ולא הקפידו המלכות ע"ז מעולם או אולי האנשים האלו אינם מצפים ומייחלים או אינם מאמינים כלל בדברי הנביאים בענין בנין מקדש ג' וביאת המשיח ובכל שנאמר ע"ז מדברי חז"ל א"כ הדרן לדברי ה רמב"ם רפ"ג מממרים הנ"ל." (שו"ת חתם סופר ליקוטים פד)

חלק מהמקורות הם על-פי מאמר של "ירא שמים" בפורום "בחדרי חרדים": http://www.bhol-forums.co.il/topic.asp?topic_id=2308705&forum_id=771.

פסוקים נוספים המתארים את מה שהגויים אומרים, ראו במאמר ובגוים לא יתחשב?.

היינו כחולמים

חוני המעגל תהה על הפסוק "היינו כחולמים" - איך אפשר לישון במשך כל שבעים השנים של גלות בבל? עד שהוא עצמו נרדם לשבעים שנה... (ראו  בבלי תענית כג א). עוד על השינה של גלות בבל, ראו  ליקוטי הלכות - חלק אורח חיים - הלכות פורים - הלכה א.

"בשוב - לעתיד, כאשר ישיב ה' מן הגלות את השבויים מבני ציון, יאמרו אז הנה כל הצרות שעברו הרי הם כאילו חלמנו חלום, ר"ל לרוב הטובה שיהיה להם אז ידמה להם שלא היו הצרות באמת כ"א בחלום ראו כאלו מצירים להם.  הגדיל ה'  - ר"ל הגדולות האלה הם מה' ולא באו במקרה" (מצודות).

אז יימלא שחוק פינו

שני סוגי צחוק.

"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר (תהלים קכו ב) אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה [אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה], אימתי? בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה." (בבלי ברכות לא א)

"אין אז אלא שמחה" (שמות רבה כג ד)

"ומתי יש לשמוח ולשחק? בעת אשר תחזור השכינה לציון, שהיא שמחה גדולה, כדכתיב  (תהלים קכו ב): "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אז יאמרו בגוים הגדיל יי לעשות עם אלה"  (ברכות לא א)." (ספר המידות השלם שער השמחה)

תיקוני זהר מט ב

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • דף קשר 1235 - אז ימלא שחוק פינו / הראל ברגר: אז ימלא שחוק פינו / הראל ברגר*. שבוע שדאות. כולם מדברים על השבוע הכי קשה בטירונות. למה? אני לא יודע. אבל ככה כולם אומרים. אז כנראה זה ככה. ... (cache)
 • ישיבת שיח יצחק ע"ש הרב ד"ר יצחק ברויאר זצ"ל: כשמשיח יגיע כתוב: 'אז ימלא שחוק פינו'ג€¦עד שמשיח בא אנחנו חושבים שזה עניין של שמחה, ...'אז ימלא שחוק פינו'... השתטות. למרבה ההפתעה, ההשתטות שנתפסת בדרך כלל ... (cache)
 • 48 הדרכים לחכמה: דרך 21 ג€“ "במיעוט שחוק", צחוק הוא עסק רציני!: 17 יולי 2004 ... התלמוד מסביר, שהפסוק בתהילים " אז ימלא שחוק פינו" מדבר על ימות המשיח. מדוע אז ולא עכשיו? משום שהיום, העולם מלא בקנאה, תאוות בצע, אלימות, ... (cache)
 • שמיני עצרת יום שמחת תורה - www.kbymedia.org: ויש בסגולת היום הזה מה שיהיה לעתיד לבא, שחז"ל דרשו " אז ימלא שחוק פינו" היינו לע" ל לימות המשיח (ברכות לא). ובשם הגר"א מובא במעשה רב, שיום שמיני עצרת הוא ... (cache)
 • דף קשר 1 - שבירת הכוס בחתונה / לביא ביגמן: אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אימתי - בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעוה"ז, שנאמר: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה. אימתי? בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה. אמרו עליו על ר' שמעון בן לקיש: ... (cache)
 • שחוק ולעג - נקודת חיבור: באידכם, ביום בו יוכח שמה שעשיתם היה טעות, "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה", משום שאז יוכח, לכל באי העולם, שדרך ה', דרך החכמה, היא הבסיס של העולם, ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- חודש אדר - חודש השחוק: 'אז ימלא שחוק פינו', 'לשחוק אמרתי מהולל', משובח: לשחוק, לחיים מלאים עז ועונג שוטף בשטף עצום ורב מאור פני ד', וההתענג על טובו. שחוק שמשחק הקב"ה עם הצדיקים ... (cache)
 • שער ברסלב - פרשת פרה: (ואמרתי רמז על זה בתהילים קכ"ו, ב" אז ימלא שחוק פינו" וגו' א"ז ר"ת ז'מן א'דר ימלא שחוק פינו) אבל ביותר שייך עניין של מילי דשטותא בשבת קודש פרשת פרה, ... (cache)
 • לצחוק זה עניין רציני | 70 פנים: אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר: (תהילים קכו) 'אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה', אימתי [מתי ימלא פינו צחוק ... (cache)
 • המציאות תטפח על פניכם: לאחר שגם המציאות הכריעה לטובתה, אז, ימלא שחוק פינו. למרות זאת, אומר שלמה המלך, יהיו אנשים שגם כשיגלו את טעותם ויבינו את חוסר התועלת שבמעשיהם עד כה, ... (cache)
 • אזמרך בלאמים - משנכנס אדר מרבין בשמחה- שמחה יהודית מהי?: אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר: (תהלים קכ"ו) אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אימתי - בזמן שיאמרו בגוים ... (cache)
 • רועי אהרון רוט, הי"ד - קווים לדמותו: 6 מרץ 2008 ... אז ימלא שחוק פינו. אבל למלאכים יש בת שחוק כזו גם בעולם הזה. ובעומדו לפני בוראו בתפילה, ראתה גם שפחה על הים את עמוד האש העולה ממנו עד לרקיע, ... (cache)
 • מדרשת אמונה - דבר תורה לפרשת וירא: אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר: (תהלים קכ"ו) אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אימתי - בזמן שיאמרו בגוים ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: וכן הוא בפסוקים רבים "שמחינו כימות עיניתנו וגו'", "נרננה בישועתך ובשם אלקינו נדגול", "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה וגו'" ובאמת, גם מצד ריבונו של עולם ... (cache)
 • שבירת כוס בחתונה - מנהג ומקורו / יוסי ויליאן: (תהילים קכו, ב) 'אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה'. אימתי? בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה. אמרו עליו על ר"ל שמימיו לא מלא שחוק פיו בעוה"ז מכי שמעה ... (cache)
 • פרשת תולדות ג€“ דבר תורה לשבת ֲ« דבר תורה לפרשת השבוע: 4 נובמבר 2010 ... בראשי המיישבים צריכים לעמוד אנשים שהם עולה תמימה שהם קודש קודשים כיצחק, וזה מה שהקב"ה מבהיר ליצחק ג€“ שהוא המבטא את ' אז ימלא שחוק פינו'... (cache)
 • פרשת בשלח - נסים גלויים שעליהם אמרו ישראל שירה: אז ימלא שחוק פינו"... {תהילים קכו',ב'} עכ"ל. ה"פרי צדיק" ספר ויקרא, ... אז ימלא שחוק פינו"... רבי חיים ויטאל מבאר ואומר, האות א' של המילה אז רומז לעתיקא ... (cache)
 • בחדרי חרדים | פורום: פורום הפילוסופיה - ונהפוך הוא - שחוק ההיפוך: לו יהי ויתקיים בנו הכתוב; 'אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים ה' לעשות עמנו היינו שמחים' דוד. דווח על תוכן פוגעני. מחובר ... (cache)
 • בצלצלי שירה - ה - Page tavnit3 Of Kahana: זה רמוז בפסוק ששרנו, ושוב פרץ בצחוק והוסיף טבעו בים סוף גימטריא 198 "צחק" לכן הצטרפנו כולנו למקובל צחקנו ושרנו, "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה". ... (cache)
 • לב - המשיח בדרך: 24 אפריל 2011 ... אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה!" ושמעתי יפה, מהרב ארז משה דורון,. ש"היינו חולמים ",. כלומר כל הרע הזה, כל מה שעברנו,. הקשיים, הסבל, ...
 • אור לר"ח אדר א' - בר מצוה: אז אם מוסיפים עוד אדר ג€“ מוסיפים עוד צחוק, עוד שמחה וטוב לבב, עוד " אז ימלא שחוק פינו". כשמשיח יבוא תיכף ומיד ממש הפה יתמלא צחוק ושמחה, שמחה פורצת את כל ... (cache)
 • לדף הבא - גבורות ה' - המהר"ל: ... ידבר יהושע אז תראי ונהרת שנאמר את ה' האמרת וה' האמירך היום, וכיון שחטאו ישראל קרעו שנאמר בצע אמרתו ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו שנאמר אז ימלא שחוק פינו.... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: אז ימלא שחוק פינו. אז יאמרו בגוים, הרי אלו לעתיד לבא. עשר שירות הם: הראשונה במצרים, שנאמר: השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. שנייה שנאמרה על הים, אז ישיר משה. ... (cache)
 • קובץ הערות וביאורים: בענין " אז ימלא שחוק פינו" [גליון] 35. לקוטי שיחות. טעותו של קורח 42 ......"והנה התנאים הראשונים גם כן ידעו מהאי קרא אז ימלא שחוק פינו דאסור למלאות שחוק פיו ...
 • ליצנות - שאל את הרב - כיפה: ... והי מצוה דמגנו עלן אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אימתי בזמן שיאמרו בגוים ... (cache)
 • המשיח בדרך: 24 אפריל 2011 ... אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה!" ושמעתי יפה, מהרב ארז משה דורון,. ש"היינו חולמים ",. כלומר כל הרע הזה, כל מה שעברנו,. הקשיים, הסבל, ...
 • מאמרים | שבת חול המועד, שביעי של פסח: 20 אפריל 2011 ... אז ישיר משה, ואין אז אלא שמחה, שנאמר " אז ימלא שחוק פינו". מי שכל היום שר ומנגן לה', הוא מחובר חיבור כזה נפלא. כי הניגון פותח את הלב. ... (cache)
 • שיחה לפרשת בשלח: המדרש מוסיך ואומר, שהביטוי ג€²אזג€² מלמד על הלכי הנפש שמהם נבעה השירה ג€“ השמחה, שנאמר ג€² אז ימלא שחוק פינו ג€². אין מדובר באמונה שכלית בלבד, שמכוחה מתחברים המלים ... (cache)
 • בית אורות - פרשת כי תבא - תשס"ד: ... בישיבת הארץ על דרך אומרו אז ימלא שחוק פינו" דברי ה"אור החיים" מתבארים על פי המדרש רבה "אתא ר' שמואל ב"נ ואמר בכל מקום שנא' ויהי משמש צרה, והיה שמחה. ... (cache)
 • תפארת בנים אבותם: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה. הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים". בכל בוקר, בתחילתה של תפילת שחרית אנו אומרים- "הריני ... (cache)
 • "רועי אחסר" ג€“ הספד מצמרר על רועי רוט הי"ד: 8 מרץ 2008 ... אז ימלא שחוק פינו. אבל למלאכים יש בת שחוק כזו גם בעולם הזה. ובעומדו לפני בוראו בתפילה, ראתה גם שפחה על הים את עמוד האש העולה ממנו עד לרקיע, ... (cache)
 • דע חכמה לנפשך קבלה משפטים תשס"ז המשך ג€“ יקיביבליאָטעק: 23 אפריל 2010 ... והיינו אז לאה ווערט ממש אין די בחי' פון רחל, און דאס איז דער שחוק דלעת"ל ווי דער פסוק זאגט אז ימלא שחוק פינו וגו', דהיינו די סמיכת גאולה ... (cache)
 • פרשת וירא - צחוקם של אברהם ושרה: 12 ינואר 2008 ... ואסור לאדם שימלא שחוק פיו בזמן הזה, שנאמר: 'אז ימלא שחוק פינו" (טור, או"ח, סימן תקס), וכן "א"ר יוחנן משום רשב"י: אסור לאדם שימלא שחוק פיו ... (cache)
 • אז מה? - -- 02net -- ירושלים ברשת: 27 פברואר 2007 ..."אז ימלא שחוק פינו". הבנתי שהם מעוניינים לקדם את פני המשיח במילים האלו " אז ימלא שחוק פינו" - ולשוננו רינה". פרומער600, ירושלים, (02/03/2007) ... (cache)
 • סתם בצחוק? ג€“ למהות הצחוק בעולמנו היהודי - שורש מגזין- מאמרים...: מאידך גיסא, יש מקורות המשבחים את הצחוק: "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה" (תהלים קכו, ב); אף למדנו כי רבה אמר "מילתא דבדיחותא" (בבלי, שבת ל ע"ב) לפני שפתח את ... (cache)
 • המעלות קכו.docx - אגודת הסטודנטים עמק יזרעאל: אז ימלא שחוק פינו ג€“ לשון עתיד לעומת הפסוק הקודם שהיה לשון עבר. זוהי בעצם החוויה מצב שקדם, תקווה וציפייה נחווה יחד עם ההתרחשות עצמה. ... (cache)
 • ביאור:בבלי ברכות דף לא ג€“ ויקיטקסט: 28 פברואר 2008 ... אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר (תהלים קכו ב) אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה [אז יאמרו בגוים ... (cache)
 • 1 - ישיבת מעלות: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה. הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים. יהי רצון שנזכה שימלא שחוק פינו ולשוננו רינה וזה יהיה ... (cache)
 • משנכנס אדר מרבין בשמחה - השמחה כמצוה ביהדות: ... תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף" (ישעיה, נ"ה, י" ב), "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל ה'לעשות עם אלה. ... (cache)
 • יש מישהיא חולה שזקוקה לתפילתכם | פורום דצ'ו: 10 מאי 2006 ... (ב) אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל ידוד לעשות עם אלה: (ג) הגדיל ידוד לעשות עמנו היינו שמחים: ... (cache)
 • אורחות צדיקים: בעת אשר תחזר השכינה לציון, שהיא שמחה גדולה, כדכתיב: (תהילים קכו, ב): "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה" (ברכות שם). (cache)
 • נוסח ברכת האילנות - מכון התורה והארץ: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם-אלה: הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים: שובה ה' את-שביתנו כאפיקים בנגב: ... (cache)
 • פרשת בא - גאולה מיידית עם מסרים נצחיים: 25 אוגוסט 2010 ... למענם של עם ישראל בזמן הגאולה העתידית, שנאמר: "אז ימלא שחק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה" (תהלים, קכ"ו, ב'). ... (cache)
 • מדרש חזית: ... דוד כתב ספרים דתהלים נכתב על שמו ושלמה כתב ספרים משלי קהלת שיר השירים, דוד קלס באז שנא' תהלים קכו אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים וגו' ...
 • שער ברסלב - במעגל התפילה: ולפי זה אפשר לפרש את הפסוק (תהלים קכ"ו) "אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל ה' לעשות עמנו" דהיינו, הנסים והנפלאות שעשה השם יתברך עם ישראל בזמן ... (cache)
 • בשוב ה' את שיבת ציון - בית המדרש הוירטואלי: כיצד להתאים לכך את המילים 'אז יאמרו בגוים: הגדיל ה' לעשות עם אלה'?" ההקשר הספרותי הביא את קויפמן (באותו מקום) לשאול את השאלה הבאה: "בין פסוקים א-ג (- המחצית ... (cache)
 • שער ברסלב - הדרך המוסתרת: אבל אחרי כן תבוא ההבנה, שהכול היה נצרך וחשוב - "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה" (תהלים קכו). השמחה העצומה תהיה מהראיה ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: וכן הוא אומר: אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה. מהו שכרו? כל מי שעושה אותם מלבישו הוד והדר, שנאמר: הוד והדר פעלו, ומהלליו גדולים. ... (cache)
 • בגמרא דף ל ע"ב ג€“ לא ע"א: בזמן ש"יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה" אמרו עליו על ר"ל, שמימיו לא מלא שחוק פיו בעוה"ז מכי שמעה מר' יוחנן רביה. דף עבודה ברכות ל.-לא: תלמיד יקר! ... (cache)
 • ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸ ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¯ ֳ¡-ֳ±ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ₪'ֳ÷ֳ¹ֳ±"ֳ : ... אימתי - בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה". וא"כ שבירת הכוס באה להזכיר שעדין לא הגיע הזמן לשמחה השלימה, משום שאנו מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו. ... (cache)
 • אבן עזרא - בשבילי התנ"ך: והטעם: כי כל אחד אז יאמרו אלה לאלה, או מבשרים בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה שהשיב שיבת ציון. [קכו, ג] הגדיל - בראותינו כך, אז נשמח. [קכו, ד] ... (cache)
 • ריש לקיש ג€“ ויקישיבה: 20 ינואר 2009 ... אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר: (תהלים קכ"ו) אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אימתי - בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה. ... (cache)
 • בן איש חי הלכות - א - דברים: ובזה יובן רמז הכתוב בשוב ה' את שיבת ציון וכו' אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רנה, אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל דייקא שנתגדל באותיות ו"ה ואנחנו ... (cache)
 • Enlaces sobre "L'chu N'ran'nah" | Facebook: תהילים פרק קכ"ו שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים:אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנהאז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה:הגדיל ה' לעשות עמנו היינו ... (cache)
 • Links on "לינק פור יו" | Facebook: תהילים פרק קכ"ו שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים:אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנהאז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה:הגדיל ה' לעשות עמנו היינו ... (cache)
 • עלון;quot&תורה אחרי צבא;quot&: בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה" במידה. זו או אחרת. ובסוף יש אומרים שכל זה רק. חומרה, שכך משמע קצת מלשון הגמרא. ששיבחו את ריש לקיש על מידה זו, ואם זה ... (cache)
 • the Seforim blog: Purim and Parodies: Mar 17, 2008 ... בן יוחאי: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר: 'אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה', אימתי - בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה. ... (cache)
 • הקלות הבלתי ניסבלת של הצחוק והשיכחה - תפוז בלוגים: 29 אפריל 2011 ... אז יאמרו בגוים - הגדיל ה` לעשות עם אלה. הגדיל ה` לעשות עמנו - היינו שמחים. שובה ה` את שבותנו - כאפיקים בנגב. הזורעים בדמעה - ברינה יקצורו. ... (cache)
 • CHABAD in ISRAEL צעירי חב"ד - שיחת השבוע<BR>: 5 מרץ 1999 ... בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה': ההגדלה של שם הוי' ברוך-הוא, יתרון האור, באה מן ההפך דווקא". אין סדר והדרגה סערות הדורות האחרונים מתפרשות בעיני ... (cache)
 • שער מאמרי רז"ל - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: שם פ"ה דל"ג ע"א וז"ל א"ר יוחנן משום רשב"י אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעה"ז שנאמר אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אימתי בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה ... (cache)
 • Tradition Seforim Blog: Purim and Parodies: Mar 17, 2008 ... בן יוחאי: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר: 'אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה', אימתי - בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה. ...
 • יום טוב שביעי של פסח - יום העצמאות האמיתי של ישראל: 21 מרץ 2006 ... שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה (תהילים קכ"ו), אז ידלג כאיל פסח (ישעיה ל"ה), אז תפקחנה עיני ... (cache)
 • more "בגוים הגדיל ה' לעשות ":
 • Yeshiva.org.il- תשובה לטענה החמישית: הגדיל ה' לעשות עם אלה...: בית המדרש של Yeshiva.org.il. שיעור נוכחי:תשובה לטענה החמישית: הגדיל ה' לעשות עם אלה... הגדיל ה' לעשות עימנו; הרב מעביר השיעור:הרב ש. יוסף וייצן; (cache)
 • אהרון רזאל - שיר המעלות בשוב ה' - שירונט: 9 פברואר 2010 ... הגדיל ה', לעשות עם אלה. הגדיל ה' לעשות עמנו - היינו שמחים. שובה ה' את שביתינו כאפיקים בנגב הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. הלוך ילך - ילך ובכה ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- הנה זה עומד אחר כתלנו: מלחמת ששת הימים - מֵ"עם שרידי חרב", ל"הגדיל ה' לעשות עם אלה" חז"ל מסבירים, כי ברכות שמונה עשרה, ... לרגע אחד זכינו שיאמרו הגויים: "הגדיל ה' לעשות עם אלה".... (cache)
 • הרב מנחם ברוד: זהו שנאמר "אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים". אז ג€“ כאשר יבוא המשיח, יאמרו בגויים ג€“ יאמרו אומות העולם אודות בני ישראל, ... (cache)
 • גאולה בשמחה | משיח: זהו שנאמר (תהילים קכו,ב) "אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים": "אז" - כאשר יבוא משיח, "יאמרו בגויים" - יאמרו אומות-העולם ... (cache)
 • טו א: "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים" ... (cache)
 • חברותא - עם סגולה - חברותא: גילוי גמור ומוחלט של {tag מעלת היהודי} יבוא לידי ביטוי רק בעתיד, כפי שאומר דוד המלך בספר תהילים: "אז יאמרו בגויים - הגדיל ה' לעשות עם אלה", ולא רק הגויים ... (cache)
 • שיר המעלות ג€“ ויקיפדיה: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה. הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים. שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב. ... (cache)
 • Text - ישיבת מעלות: "אז יאמרו בגויים, הגדיל ה' לעשות עם אלה! - הגדיל ה' לעשות עמנו, היינו שמחים". ועל משקל זה נאמר: "אז יאמרו בגויים, הגדיל לעשות עם ה' אלה - אכן, הגדלנו לעשות, ... (cache)
 • שיר המעלות - זמרשת - זמר עברי מוקדם: אז יואמרו בגויים - הגדיל ה' לעשות עם-אלה. הגדיל ה' לעשות עימנו - היינו שמחים. שובה ה' את שביתנו - כאפיקים בנגב. הזורעים בדמעה - ברינה יקצורו. ... (cache)
 • הגיור בימינו / פרופ' דוד פלוסר: האם יצדקו דברי שיר המעלות: "אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל ה' לעשות עמנו". מכל מקום ברור שקשיי הגיור המיוחדים הם בכך שהגרים פעמים הרבה נאלצים ... (cache)
 • בין אדם לעולמו / שוקי פסו - ישיבת ההסדר "אהבת ישראל" נתיבות: "אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה הגדיל ה' לעשות עמנו"[11]. "ויהי נועם ה' א -לוהינו עלינו ומעשה ידנו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו"[12]. בהצלחה לכולם. ...
 • בשוב ה' את שיבת ציון - בית המדרש הוירטואלי: מדוע לדעת הגוים "הגדיל ה' לעשות עם אלה"? נראה כי התשובה לכך היא בייחודיותו של תהליך השיבה של גולי בבל מגלותם לארץ מולדתם. ... (cache)
 • דרשת בר מצווה חול המועד סוכות: 8 נובמבר 2007 ... זה יביאנו לשמחה שלמה "אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים". זו ההזדמנות להודות לכל אלה שטרחו ובאו להשתתף ... (cache)
 • כיצד הפכה "התקווה" להמנון: הגדיל ה' לעשות עם אלה הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים. ירושלים של זהב נעמי שמר. אויר הרים צלול כיין וריח ארנים נשא ברוח הערבים עם קול פעמונים ... (cache)
 • CHABAD in ISRAEL צעירי חב"ד - שיחת השבוע: 30 אוגוסט 1996 ... יאמרו אומות-העולם על בני-ישראל: "הגדיל ה' לעשות עם אלה". יענו להם בני-ישראל: יודעים אתם מדוע "הגדיל ה' לעשות עמנו"? - מפני ש"היינו שמחים". ... (cache)
 • לחפש את מרכבת המלך - דעות - ערוץ 7: 26 ספטמבר 2006 ... עליו אמר דוד: "יאמרו בגויים, הגדיל ה' לעשות עם אלה". הרואים ועיניהם שמחות-יד הושיטו למדינה. בעיניהם הייתה היא כסא ומושב לרגלי השכינה. ... (cache)
 • קצר | ווארטים: כשיבוא משיח-צדקנו 'יאמרו בגויים: (על מה ולמה) הגדיל ה' לעשות עם אלה'? ואנחנו נשיב: 'הגדיל ה' לעשות עמנו (משום ש)היינו שמחים' ג€“ בזכות השמחה" ... (cache)
 • הדפסת החידוש יום העצמאות בשנותיה הראשונות של המדינה: 19 אפריל 2010 ... בתקומת מדינתנו על חלק מאדמת קודשנו, עם ממשל עצמי משלנו, אשר למראה הפלאות גם בגויים יצביעו עלינו ויאמרו: הגדיל ה' לעשות עם אלה".... (cache)
 • 7 מצוות בני נח ישראל והעמים: 11 ספטמבר 2007 ... אז יאמרו בגויים: הגדיל ה' לעשות עם אלה. [אנו נאמר]. הגדיל ה' לעשות עמנו. היינו שמחים. המשורר מטיל אותנו אל העתיד. ... (cache)
 • כשבבני ברק חגגו את יום העצמאות - שורש מגזין- מאמרים | כתבות...: ... באתחלתא דגאולה, בתקומת מדינתנו על חלק מאדמת קודשנו, עם ממשל עצמי משלנו, אשר למראה הפלאות גם בגויים יצביעו עלינו ויאמרו: הגדיל ה' לעשות עם אלה".... (cache)
 • ובכן תן כבוד ה' לעמך - אתר הצופה: 9 אוקטובר 2005 ... ו"אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה" בזמן שיבת ציון. כל כבוד אחר הוא תחליף זמני ובר חלוף. נאמץ את האימרה של רבי אליעזר באבות ב': "יהי ... (cache)
 • more "ה' לעשות עם אלה ":
 • בשוב ה' - זמרשת - זמר עברי מוקדם: הגדיל ה' לעשות עמנו. שובה ה' את-שביתנו כאפיקים בנגב. הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. פרטים נוספים. הופיע בספר/חוברת "חנינא קרצ'בסקי: צלילי חנינא", ... (cache)
 • מגילת חג ליום העצמאות: הגדיל ה' לעשות עמנו, היינו שמחים: שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב: הזרעים בדמעה ברנה יקצרו, הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע: בא יבא ברנה נשא אלמתיו ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - ירושלים - לב האומה: האווירה המיוחדת, שירת ההודיה, העוצמות, "הגדיל ה' לעשות עמנו". והנה, כל הציבור עמד על רגליו בשעה שנשיא המדינה, מר חיים הרצוג (ז"ל), פסע לכיוון שולחן הנשיאות ... (cache)
 • משיח בן יוסף ג€“ ויקישיבה: 17 מרץ 2009 ... אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל ה' לעשות עמנו", היינו אחרי שהגויים יכירו במעשים הגדולים שה' עושה עם ישראל אז יאמרו כל ישראל אף ... (cache)
 • שער ברסלב - היינו כחולמים: ואם אלה יהיו חיינו, כי אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רינה על כי הגדיל ה' לעשות עמנו את החסד הגדול הזה, ונתן לנו את ההתחלה, את ההתחדשות, בכל עת ובכל רגע, ... (cache)
 • Kol Sofaik Satelitte lesson of Maran Rabbi Eliyahu Mordechai Shalita: הגדיל ה' לעשות עמנו. בהמשך הפסוק הנ"ל כתוב "אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות ... אבל אנו אומרים: "הגדיל ה' לעשות עמנו" ג€“ איננו 'אלה', אלא אנו בניו של הקב"ה. ... (cache)
 • ניבים וביטויים: הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים. שובה ה' את שבותנו (שביתנו) כאפיקים בנגב. הזורעים בדמעה ברינה יקצורו ". אדם וגורלו בספרות החוכמה. 1. משלי י', 1 ... (cache)
 • חדר החדשות - חג שמח לכל בית ישראל, מצ"ב שירים לשמחת תורה: 13 אוקטובר 2006 ... שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה: הגדיל ה' לעשות עמנו ... (cache)
 • מכתב מהרב צפניה דרורי - הרב צפניה דרורי - מורשת: ותשמע מתוכו (אורי אורבך), עמדה יהודית נחרצת כלפי חוץ וכלפי פנים כאחד. אז יאמרו בגויים "הגדיל ה' לעשות עם אלה ונשיב לעומתם הגדיל ה' לעשות עמנו". באהבה אבא. ... (cache)
 • חב"ד | שיחת השבוע 1183 | שיחת השבוע 1183 - כל המדורים ברצף: 4 ספטמבר 2009 ... ישיבו להם בני-ישראל: יודעים אתם מדוע " הגדיל ה' לעשות עמנו"? ג€“ מפני ש"היינו שמחים ". השמחה יש בה סגולה מיוחדת לקרב את הגאולה, שכן "שמחה פורצת ... (cache)
 • דברי הבן איש חי על אב - אחרית הימים גוג ומגוג נבואות גאולה משיח בן...: 25 יולי 2006 ..."הגדיל" דייקא, שנתגדל באותיות ו-ה, ואנחנו משיבין: כן, האמת " הגדיל ה' לעשות עמנו", על כן "היינו שמחים": כיון דנשתלמו ו-ה המורים על שמחה, ... (cache)
 • תפילות - כל מה שרצית לדעת על תפילות | 2: הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים. שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב. הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע, בוא יבוא ברינה, ... (cache)
 • more "הגדיל ה' לעשות עמנו ":
 • מס. נושא: 7.008: הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים: שובה. יהוה את-שבותנו כאפיקים בנגב: הזרעים בדמעה. ברינה יקצורו: הלוך ילך ובכה נושא משך-הזרע. בא-יבוא ברנה נושא אלומותיו: ... (cache)
 • shirtxt: הגדיל יי לעשות עמנו היינו שמחים. שובה יי את שביתנו כאפיקים בנגב,. הזרעים בדמעה הרנה יקצרו. הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע,. בא יבא ברנה נשה אלמתיו. ... (cache)
 • מדבר שור כד ג€“ ויקיטקסט: 15 ספטמבר 2008 ..."בשוב ד' את שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו וגו' אז יאמרו בגוים הגדיל ד' לעשות וגו' הגדיל ד' לעשות עמנו היינו שמחים"יז. ... (cache)
 • שירים לשמחת תורה - שאל את הרב - כיפה: שיר המעלות בשוב הֲ´ את שיבת ציון היינו כחולמים: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה אז יאמרו בגויים הגדיל הֲ´ לעשות עם אלה: הגדיל הֲ´ לעשות עמנו היינו שמחים: שובה ... (cache)
 • שקופית 1 - הגננת: הגדיל ה' לעשות עמנו, היינו שמחים שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב הזרעים בדמעה ברנה יקצרו הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבא ברנה נשא אלומותיו תהילים קכ"ו ... (cache)
 • פורטל מצווה גדולה להיות בשמחה | חסידות ברסלב | שירות ותשבחות: שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה: הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים: שובה ... (cache)
 • מבוא:: ... ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף (ישעיה נ"ה, י"ב), אז ימלא שחק פינו ולשוננו רנה, הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים (תהלים קכ"ו). ... (cache)
 • שיבת ציון: הגדיל ה' לעשות עמנו, היינו שמחים" (פס' 3). ניתן ללמוד מן הפעלים בפס' 1-3 כי מדובר על פעולות בעבר ע"י כך שכל הפעלים מציינים זמן עבר, מלבד שני פעלים ג€“ ימלא ... (cache)
 • הוי ארצי מולדתי... מדינה שלי - משרד החינוך: הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים"(תהילים קכ"ו). בבתי כנסת רבים נוהגים להוסיף לתפילת יום העצמאות את פרק קכו בתהלים ג€“ "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו ... (cache)


תגובות