ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית יב

1 ויאמר יהוה אל-אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל-הארץ אשר אראך. 2 ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. 3 ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה. 4 וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן-חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן. 5 ויקח אברם את-שרי אשתו ואת-לוט בן-אחיו ואת-כל-רכושם אשר רכשו ואת-הנפש אשר-עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען. 6 ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. 7 וירא יהוה אל-אברם ויאמר לזרעך אתן את-הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו. 8 ויעתק משם ההרה מקדם לבית-אל ויט אהלה בית-אל מים והעי מקדם ויבן-שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה. 9 ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה.

10 ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי-כבד הרעב בארץ. 11 ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל-שרי אשתו הנה-נא ידעתי כי אשה יפת-מראה את. 12 והיה כי-יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו. 13 אמרי-נא אחתי את למען ייטב-לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך. 14 ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את-האשה כי-יפה הוא מאד. 15 ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל-פרעה ותקח האשה בית פרעה. 16 ולאברם היטיב בעבורה ויהי-לו צאן-ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים. 17 וינגע יהוה את-פרעה נגעים גדלים ואת-ביתו על-דבר שרי אשת אברם. 18 ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה-זאת עשית לי למה לא-הגדת לי כי אשתך הוא. 19 למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך. 20 ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת-אשתו ואת-כל-אשר-לו.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות