דודאים = תפוחי תאוה, וגם שם מקום

קוד: הדודאים כשם מקום בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אביתר כהן

אל:

  בראשית פרק ל יד-יח:
  וילך ראובן בימי קציר חטים
  וימצא
דודאים בשדה
  ויבא אתם אל לאה אמו
  ותאמר רחל אל לאה
  תני נא לי
מדודאי בנך :
  ותאמר לה המעט קחתך את אישי
  ולקחת גם את
דודאי בני
  ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה
  תחת
דודאי בנך :
  ויבא יעקב מן-השדה בערב
  ותצא לאה לקראתו
  ותאמר אלי תבוא
  כי שכר שכרתיך
בדודאי בני
  וישכב עמה בלילה הוא :
  וישמע אלהים אל לאה
  ותהר ותלד ליעקב בן חמישי :
  ותאמר לאה נתן אלהים
שכרי
  אשר-נתתי שפחתי לאישי
  ותקרא שמו
יששכר :
  הסיפורים במקרא מכילים בתוכם כמה רבדים
  ויש בהם הרבה סימני דרך (רמזים למקומות)
  שופטים י א   : ויקם אחרי אבימלך להושיע את ישראל 
                                                תולע בן  פואה בן דודו איש יששכר   והוא  ישב בשמיר בהר אפרים
  דברי הימים א ז א   : ולבני יששכר תולע        ופואה                                      ישיב   ושמרון ארבעה  
  בראשית מו יג     
: ובני   יששכר תולע      ופוה                                         ויוב    ושמרן
  העיר ישוב מוזכרת כמה פעמים למשל:
  יהושע יז ז  : "ויהי גבול מנשה מאשר המכמתת אשר על פני שכם והלך הגבול אל הימין אל ישבי עין תפוח "
  בראשית לח טו   : "ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה .."
  פתח " = ב תפוח לפי תרגום השבעים, ולפי המחקרים שלי..
 הדודאים , מכונים - תפוח המשוגעים (תופאח אל מג'אנין)
 הדודאים משכרים את האוכל אותם, וזה עוד סיבה לשם של יששכר
 לדעתי השם דודאים , מלשון דוד = אהבה, פרי האהבה (תשוקה)
 העיר דוד ("בן דודו", דודא / דודאים) = תפוח ..
 יברוח, השם הסורי / ערבי / ארמי של שורש הדודאים
 סביסק, השם הסורי / ערבי / ארמי של פרי הדודאים    

 

תגובות