ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית ט

1 ויברך אלהים את-נח ואת-בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את-הארץ. 2 ומוראכם וחתכם יהיה על כל-חית הארץ ועל כל-עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל-דגי הים בידכם נתנו. 3 כל-רמש אשר הוא-חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את-כל. 4 אך-בשר בנפשו דמו לא תאכלו. 5 ואך את-דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל-חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את-נפש האדם. 6 שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את-האדם. 7 ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו-בה.

8 ויאמר אלהים אל-נח ואל-בניו אתו לאמר. 9 ואני הנני מקים את-בריתי אתכם ואת-זרעכם אחריכם. 10 ואת כל-נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל-חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ. 11 והקמתי את-בריתי אתכם ולא-יכרת כל-בשר עוד ממי המבול ולא-יהיה עוד מבול לשחת הארץ. 12 ויאמר אלהים זאת אות-הברית אשר-אני נתן ביני וביניכם ובין כל-נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם. 13 את-קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ. 14 והיה בענני ענן על-הארץ ונראתה הקשת בענן. 15 וזכרתי את-בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל-נפש חיה בכל-בשר ולא-יהיה עוד המים למבול לשחת כל-בשר. 16 והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל-נפש חיה בכל-בשר אשר על-הארץ. 17 ויאמר אלהים אל-נח זאת אות-הברית אשר הקמתי ביני ובין כל-בשר אשר על-הארץ.

18 ויהיו בני-נח היצאים מן-התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען. 19 שלשה אלה בני-נח ומאלה נפצה כל-הארץ. 20 ויחל נח איש האדמה ויטע כרם. 21 וישת מן-היין וישכר ויתגל בתוך אהלה. 22 וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני-אחיו בחוץ. 23 ויקח שם ויפת את-השמלה וישימו על-שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו. 24 וייקץ נח מיינו וידע את אשר-עשה-לו בנו הקטן. 25 ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. 26 ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו. 27 יפת אלהים ליפת וישכן באהלי-שם ויהי כנען עבד למו. 28 ויחי-נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה. 29 ויהי כל-ימי-נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות