ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית י

1 ואלה תולדת בני-נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול. 2 בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס. 3 ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה. 4 ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים. 5 מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם. 6 ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען. 7 ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן. 8 וכוש ילד את-נמרד הוא החל להיות גבר בארץ. 9 הוא-היה גבר-ציד לפני יהוה על-כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה. 10 ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער. 11 מן-הארץ ההוא יצא אשור ויבן את-נינוה ואת-רחבת עיר ואת-כלח. 12 ואת-רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה. 13 ומצרים ילד את-לודים ואת-ענמים ואת-להבים ואת-נפתחים. 14 ואת-פתרסים ואת-כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת-כפתרים.

15 וכנען ילד את-צידן בכרו ואת-חת. 16 ואת-היבוסי ואת-האמרי ואת הגרגשי. 17 ואת-החוי ואת-הערקי ואת-הסיני. 18 ואת-הארודי ואת-הצמרי ואת-החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני. 19 ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד-עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד-לשע. 20 אלה בני-חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם.

21 ולשם ילד גם-הוא אבי כל-בני-עבר אחי יפת הגדול. 22 בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם. 23 ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש. 24 וארפכשד ילד את-שלח ושלח ילד את-עבר. 25 ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן. 26 ויקטן ילד את-אלמודד ואת-שלף ואת-חצרמות ואת-ירח. 27 ואת-הדורם ואת-אוזל ואת-דקלה. 28 ואת-עובל ואת-אבימאל ואת-שבא. 29 ואת-אופר ואת-חוילה ואת-יובב כל-אלה בני יקטן. 30 ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם. 31 אלה בני-שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם. 32 אלה משפחת בני-נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות