ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית מ

1 ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך-מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים. 2 ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים. 3 ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל-בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם. 4 ויפקד שר הטבחים את-יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר. 5 ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסהר. 6 ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים. 7 וישאל את-סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום. 8 ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו-נא לי. 9 ויספר שר-המשקים את-חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה-גפן לפני. 10 ובגפן שלשה שריגם והוא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים. 11 וכוס פרעה בידי ואקח את-הענבים ואשחט אתם אל-כוס פרעה ואתן את-הכוס על-כף פרעה. 12 ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם. 13 בעוד שלשת ימים ישא פרעה את-ראשך והשיבך על-כנך ונתת כוס-פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. 14 כי אם-זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית-נא עמדי חסד והזכרתני אל-פרעה והוצאתני מן-הבית הזה. 15 כי-גנב גנבתי מארץ העברים וגם-פה לא-עשיתי מאומה כי-שמו אתי בבור. 16 וירא שר-האפים כי טוב פתר ויאמר אל-יוסף אף-אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על-ראשי. 17 ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל אתם מן-הסל מעל ראשי. 18 ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם. 19 בעוד שלשת ימים ישא פרעה את-ראשך מעליך ותלה אותך על-עץ ואכל העוף את-בשרך מעליך. 20 ויהי ביום השלישי יום הלדת את-פרעה ויעש משתה לכל-עבדיו וישא את-ראש שר המשקים ואת-ראש שר האפים בתוך עבדיו. 21 וישב את-שר המשקים על-משקהו ויתן הכוס על-כף פרעה. 22 ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף. 23 ולא-זכר שר-המשקים את-יוסף וישכחהו.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות