ראשי > תנ''ך > במדבר >


במדבר ח

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 2 דבר אל-אהרן ואמרת אליו בהעלתך את-הנרת אל-מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. 3 ויעש כן אהרן אל-מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה יהוה את-משה. 4 וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד-ירכה עד-פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה יהוה את-משה כן עשה את-המנרה.

5 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 6 קח את-הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אתם. 7 וכה-תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על-כל-בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו. 8 ולקחו פר בן-בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן ופר-שני בן-בקר תקח לחטאת. 9 והקרבת את-הלוים לפני אהל מועד והקהלת את-כל-עדת בני ישראל. 10 והקרבת את-הלוים לפני יהוה וסמכו בני-ישראל את-ידיהם על-הלוים. 11 והניף אהרן את-הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבד את-עבדת יהוה. 12 והלוים יסמכו את-ידיהם על ראש הפרים ועשה את-האחד חטאת ואת-האחד עלה ליהוה לכפר על-הלוים. 13 והעמדת את-הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה. 14 והבדלת את-הלוים מתוך בני ישראל והיו לי הלוים. 15 ואחרי-כן יבאו הלוים לעבד את-אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה. 16 כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל-רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אתם לי. 17 כי לי כל-בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הכתי כל-בכור בארץ מצרים הקדשתי אתם לי. 18 ואקח את-הלוים תחת כל-בכור בבני ישראל. 19 ואתנה את-הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את-עבדת בני-ישראל באהל מועד ולכפר על-בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני-ישראל אל-הקדש. 20 ויעש משה ואהרן וכל-עדת בני-ישראל ללוים ככל אשר-צוה יהוה את-משה ללוים כן-עשו להם בני ישראל. 21 ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה ויכפר עליהם אהרן לטהרם. 22 ואחרי-כן באו הלוים לעבד את-עבדתם באהל מועד לפני אהרן ולפני בניו כאשר צוה יהוה את-משה על-הלוים כן עשו להם.

23 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 24 זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד. 25 ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד. 26 ושרת את-אחיו באהל מועד לשמר משמרת ועבדה לא יעבד ככה תעשה ללוים במשמרתם.

ראשי > תנ''ך > במדבר >


תוספות ותגובות