ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים יט

1 כי-יכרית יהוה אלהיך את-הגוים אשר יהוה אלהיך נתן לך את-ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם. 2 שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה. 3 תכין לך הדרך ושלשת את-גבול ארצך אשר ינחילך יהוה אלהיך והיה לנוס שמה כל-רצח. 4 וזה דבר הרצח אשר-ינוס שמה וחי אשר יכה את-רעהו בבלי-דעת והוא לא-שנא לו מתמל שלשם. 5 ואשר יבא את-רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן-העץ ומצא את-רעהו ומת הוא ינוס אל-אחת הערים-האלה וחי. 6 פן-ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי-יחם לבבו והשיגו כי-ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט-מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום. 7 על-כן אנכי מצוך לאמר שלש ערים תבדיל לך. 8 ואם-ירחיב יהוה אלהיך את-גבלך כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את-כל-הארץ אשר דבר לתת לאבתיך. 9 כי-תשמר את-כל-המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את-יהוה אלהיך וללכת בדרכיו כל-הימים ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה. 10 ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים.

11 וכי-יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל-אחת הערים האל. 12 ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת. 13 לא-תחוס עינך עליו ובערת דם-הנקי מישראל וטוב לך.

14 לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשנים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה.

15 לא-יקום עד אחד באיש לכל-עון ולכל-חטאת בכל-חטא אשר יחטא על-פי שני עדים או על-פי שלשה-עדים יקום דבר. 16 כי-יקום עד-חמס באיש לענות בו סרה. 17 ועמדו שני-האנשים אשר-להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם. 18 ודרשו השפטים היטב והנה עד-שקר העד שקר ענה באחיו. 19 ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך. 20 והנשארים ישמעו ויראו ולא-יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך. 21 ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות