ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


שמואל ב י

1 ויהי אחרי-כן וימת מלך בני עמון וימלך חנון בנו תחתיו. 2 ויאמר דוד אעשה-חסד עם-חנון בן-נחש כאשר עשה אביו עמדי חסד וישלח דוד לנחמו ביד-עבדיו אל-אביו ויבאו עבדי דוד ארץ בני עמון. 3 ויאמרו שרי בני-עמון אל-חנון אדניהם המכבד דוד את-אביך בעיניך כי-שלח לך מנחמים הלוא בעבור חקור את-העיר ולרגלה ולהפכה שלח דוד את-עבדיו אליך. 4 ויקח חנון את-עבדי דוד ויגלח את-חצי זקנם ויכרת את-מדויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם. 5 ויגדו לדוד וישלח לקראתם כי-היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד-יצמח זקנכם ושבתם. 6 ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד וישלחו בני-עמון וישכרו את-ארם בית-רחוב ואת-ארם צובא עשרים אלף רגלי ואת-מלך מעכה אלף איש ואיש טוב שנים-עשר אלף איש. 7 וישמע דוד וישלח את-יואב ואת כל-הצבא הגברים. 8 ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער וארם צובא ורחוב ואיש-טוב ומעכה לבדם בשדה. 9 וירא יואב כי-היתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור ויבחר מכל בחורי בישראל ויערך לקראת ארם. 10 ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערך לקראת בני עמון. 11 ויאמר אם-תחזק ארם ממני והיתה לי לישועה ואם-בני עמון יחזקו ממך והלכתי להושיע לך. 12 חזק ונתחזק בעד-עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה יעשה הטוב בעיניו. 13 ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם וינסו מפניו. 14 ובני עמון ראו כי-נס ארם וינסו מפני אבישי ויבאו העיר וישב יואב מעל בני עמון ויבא ירושלם. 15 וירא ארם כי נגף לפני ישראל ויאספו יחד. 16 וישלח הדדעזר ויצא את-ארם אשר מעבר הנהר ויבאו חילם ושובך שר-צבא הדדעזר לפניהם.

17 ויגד לדוד ויאסף את-כל-ישראל ויעבר את-הירדן ויבא חלאמה ויערכו ארם לקראת דוד וילחמו עמו. 18 וינס ארם מפני ישראל ויהרג דוד מארם שבע מאות רכב וארבעים אלף פרשים ואת שובך שר-צבאו הכה וימת שם. 19 ויראו כל-המלכים עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישראל וישלמו את-ישראל ויעבדום ויראו ארם להושיע עוד את-בני עמון.

ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


תוספות ותגובות