ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו כט

1 ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא מירושלם אל-יתר זקני הגולה ואל-הכהנים ואל-הנביאים ואל-כל-העם אשר הגלה נבוכדנאצר מירושלם בבלה. 2 אחרי צאת יכניה-המלך והגבירה והסריסים שרי יהודה וירושלם והחרש והמסגר מירושלם. 3 ביד אלעשה בן-שפן וגמריה בן-חלקיה אשר שלח צדקיה מלך-יהודה אל-נבוכדנאצר מלך בבל בבלה לאמר. 4 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל לכל-הגולה אשר-הגליתי מירושלם בבלה. 5 בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את-פרין. 6 קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת-בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות ורבו-שם ואל-תמעטו. 7 ודרשו את-שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל-יהוה כי בשלומה יהיה לכם שלום. 8 כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אל-ישיאו לכם נביאיכם אשר-בקרבכם וקסמיכם ואל-תשמעו אל-חלמתיכם אשר אתם מחלמים. 9 כי בשקר הם נבאים לכם בשמי לא שלחתים נאם-יהוה.

10 כי-כה אמר יהוה כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם והקמתי עליכם את-דברי הטוב להשיב אתכם אל-המקום הזה. 11 כי אנכי ידעתי את-המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם-יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה. 12 וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם. 13 ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל-לבבכם. 14 ונמצאתי לכם נאם-יהוה ושבתי את-שביתכם וקבצתי אתכם מכל-הגוים ומכל-המקומות אשר הדחתי אתכם שם נאם-יהוה והשבתי אתכם אל-המקום אשר-הגליתי אתכם משם. 15 כי אמרתם הקים לנו יהוה נבאים בבלה.

16 כי-כה אמר יהוה אל-המלך היושב אל-כסא דוד ואל-כל-העם היושב בעיר הזאת אחיכם אשר לא-יצאו אתכם בגולה. 17 כה אמר יהוה צבאות הנני משלח בם את-החרב את-הרעב ואת-הדבר ונתתי אותם כתאנים השערים אשר לא-תאכלנה מרע. 18 ורדפתי אחריהם בחרב ברעב ובדבר ונתתים לזועה לכל ממלכות הארץ לאלה ולשמה ולשרקה ולחרפה בכל-הגוים אשר-הדחתים שם. 19 תחת אשר-לא-שמעו אל-דברי נאם-יהוה אשר שלחתי אליהם את-עבדי הנבאים השכם ושלח ולא שמעתם נאם-יהוה. 20 ואתם שמעו דבר-יהוה כל-הגולה אשר-שלחתי מירושלם בבלה.

21 כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אל-אחאב בן-קוליה ואל-צדקיהו בן-מעשיה הנבאים לכם בשמי שקר הנני נתן אתם ביד נבוכדראצר מלך-בבל והכם לעיניכם. 22 ולקח מהם קללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמר ישמך יהוה כצדקיהו וכאחב אשר-קלם מלך-בבל באש. 23 יען אשר עשו נבלה בישראל וינאפו את-נשי רעיהם וידברו דבר בשמי שקר אשר לוא צויתם ואנכי הוידע ועד נאם-יהוה.

24 ואל-שמעיהו הנחלמי תאמר לאמר. 25 כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל לאמר יען אשר אתה שלחת בשמכה ספרים אל-כל-העם אשר בירושלם ואל-צפניה בן-מעשיה הכהן ואל כל-הכהנים לאמר. 26 יהוה נתנך כהן תחת יהוידע הכהן להיות פקדים בית יהוה לכל-איש משגע ומתנבא ונתתה אתו אל-המהפכת ואל-הצינק. 27 ועתה למה לא גערת בירמיהו הענתתי המתנבא לכם. 28 כי על-כן שלח אלינו בבל לאמר ארכה היא בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את-פריהן. 29 ויקרא צפניה הכהן את-הספר הזה באזני ירמיהו הנביא.

30 ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו לאמר. 31 שלח על-כל-הגולה לאמר כה אמר יהוה אל-שמעיה הנחלמי יען אשר נבא לכם שמעיה ואני לא שלחתיו ויבטח אתכם על-שקר. 32 לכן כה-אמר יהוה הנני פקד על-שמעיה הנחלמי ועל-זרעו לא-יהיה לו איש יושב בתוך-העם הזה ולא-יראה בטוב אשר-אני עשה-לעמי נאם-יהוה כי-סרה דבר על-יהוה.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות