ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו נב

1 בן-עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמיטל בת-ירמיהו מלבנה. 2 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשה יהויקים. 3 כי על-אף יהוה היתה בירושלם ויהודה עד-השליכו אותם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל. 4 ויהי בשנה התשעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבוכדראצר מלך-בבל הוא וכל-חילו על-ירושלם ויחנו עליה ויבנו עליה דיק סביב. 5 ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 6 בחדש הרביעי בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא-היה לחם לעם הארץ. 7 ותבקע העיר וכל-אנשי המלחמה יברחו ויצאו מהעיר לילה דרך שער בין-החמתים אשר על-גן המלך וכשדים על-העיר סביב וילכו דרך הערבה. 8 וירדפו חיל-כשדים אחרי המלך וישיגו את-צדקיהו בערבת ירחו וכל-חילו נפצו מעליו. 9 ויתפשו את-המלך ויעלו אתו אל-מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משפטים. 10 וישחט מלך-בבל את-בני צדקיהו לעיניו וגם את-כל-שרי יהודה שחט ברבלתה. 11 ואת-עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים ויבאהו מלך-בבל בבלה ויתנהו בבית-הפקדת עד-יום מותו. 12 ובחדש החמישי בעשור לחדש היא שנת תשע-עשרה שנה למלך נבוכדראצר מלך-בבל בא נבוזראדן רב-טבחים עמד לפני מלך-בבל בירושלם. 13 וישרף את-בית-יהוה ואת-בית המלך ואת כל-בתי ירושלם ואת-כל-בית הגדול שרף באש. 14 ואת-כל-חמות ירושלם סביב נתצו כל-חיל כשדים אשר את-רב-טבחים. 15 ומדלות העם ואת-יתר העם הנשארים בעיר ואת-הנפלים אשר נפלו אל-מלך בבל ואת יתר האמון הגלה נבוזראדן רב-טבחים. 16 ומדלות הארץ השאיר נבוזראדן רב-טבחים לכרמים וליגבים. 17 ואת-עמודי הנחשת אשר לבית-יהוה ואת-המכנות ואת-ים הנחשת אשר בבית-יהוה שברו כשדים וישאו את-כל-נחשתם בבלה. 18 ואת-הסרות ואת-היעים ואת-המזמרות ואת-המזרקת ואת-הכפות ואת כל-כלי הנחשת אשר-ישרתו בהם לקחו. 19 ואת-הספים ואת-המחתות ואת-המזרקות ואת-הסירות ואת-המנרות ואת-הכפות ואת-המנקיות אשר זהב זהב ואשר-כסף כסף לקח רב-טבחים. 20 העמודים שנים הים אחד והבקר שנים-עשר נחשת אשר-תחת המכנות אשר עשה המלך שלמה לבית יהוה לא-היה משקל לנחשתם כל-הכלים האלה. 21 והעמודים שמנה עשרה אמה קומה העמד האחד וחוט שתים-עשרה אמה יסבנו ועביו ארבע אצבעות נבוב. 22 וכתרת עליו נחשת וקומת הכתרת האחת חמש אמות ושבכה ורמונים על-הכותרת סביב הכל נחשת וכאלה לעמוד השני ורמונים. 23 ויהיו הרמנים תשעים וששה רוחה כל-הרמונים מאה על-השבכה סביב.

24 ויקח רב-טבחים את-שריה כהן הראש ואת-צפניה כהן המשנה ואת-שלשת שמרי הסף. 25 ומן-העיר לקח סריס אחד אשר-היה פקיד על-אנשי המלחמה ושבעה אנשים מראי פני-המלך אשר נמצאו בעיר ואת ספר שר הצבא המצבא את-עם הארץ וששים איש מעם הארץ הנמצאים בתוך העיר. 26 ויקח אותם נבוזראדן רב-טבחים וילך אותם אל-מלך בבל רבלתה. 27 ויכה אותם מלך בבל וימתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו.

28 זה העם אשר הגלה נבוכדראצר בשנת-שבע יהודים שלשת אלפים ועשרים ושלשה. 29 בשנת שמונה עשרה לנבוכדראצר מירושלם נפש שמנה מאות שלשים ושנים. 30 בשנת שלש ועשרים לנבוכדראצר הגלה נבוזראדן רב-טבחים יהודים נפש שבע מאות ארבעים וחמשה כל-נפש ארבעת אלפים ושש מאות.

31 ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכן מלך-יהודה בשנים עשר חדש בעשרים וחמשה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכתו את-ראש יהויכין מלך-יהודה ויצא אותו מבית הכליא. 32 וידבר אתו טבות ויתן את-כסאו ממעל לכסא מלכים אשר אתו בבבל. 33 ושנה את בגדי כלאו ואכל לחם לפניו תמיד כל-ימי חיו. 34 וארחתו ארחת תמיד נתנה-לו מאת מלך-בבל דבר-יום ביומו עד-יום מותו כל ימי חייו.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות