ראשי > תנ''ך > הושע >


הושע ה

1 שמעו-זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כי-פח הייתם למצפה ורשת פרושה על-תבור. 2 ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכלם. 3 אני ידעתי אפרים וישראל לא-נכחד ממני כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל. 4 לא יתנו מעלליהם לשוב אל-אלהיהם כי רוח זנונים בקרבם ואת-יהוה לא ידעו. 5 וענה גאון-ישראל בפניו וישראל ואפרים יכשלו בעונם כשל גם-יהודה עמם. 6 בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את-יהוה ולא ימצאו חלץ מהם. 7 ביהוה בגדו כי-בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את-חלקיהם.

8 תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין. 9 אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה. 10 היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי. 11 עשוק אפרים רצוץ משפט כי הואיל הלך אחרי-צו. 12 ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה. 13 וירא אפרים את-חליו ויהודה את-מזרו וילך אפרים אל-אשור וישלח אל-מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא-יגהה מכם מזור. 14 כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל. 15 אלך אשובה אל-מקומי עד אשר-יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני.

ראשי > תנ''ך > הושע >


תוספות ותגובות