ראשי > תנ''ך > דברי הימים א >


דברי הימים א יז

1 ויהי כאשר ישב דויד בביתו ויאמר דויד אל-נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית הארזים וארון ברית-יהוה תחת יריעות. 2 ויאמר נתן אל-דויד כל אשר בלבבך עשה כי האלהים עמך. 3 ויהי בלילה ההוא ויהי דבר-אלהים אל-נתן לאמר. 4 לך ואמרת אל-דויד עבדי כה אמר יהוה לא אתה תבנה-לי הבית לשבת. 5 כי לא ישבתי בבית מן-היום אשר העליתי את-ישראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל-אהל וממשכן. 6 בכל אשר-התהלכתי בכל-ישראל הדבר דברתי את-אחד שפטי ישראל אשר צויתי לרעות את-עמי לאמר למה לא-בניתם לי בית ארזים. 7 ועתה כה-תאמר לעבדי לדויד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן-הנוה מן-אחרי הצאן להיות נגיד על עמי ישראל. 8 ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את-כל-אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ. 9 ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא-יוסיפו בני-עולה לבלתו כאשר בראשונה. 10 ולמימים אשר צויתי שפטים על-עמי ישראל והכנעתי את-כל-אויביך ואגד לך ובית יבנה-לך יהוה. 11 והיה כי-מלאו ימיך ללכת עם-אבתיך והקימותי את-זרעך אחריך אשר יהיה מבניך והכינותי את-מלכותו. 12 הוא יבנה-לי בית וכננתי את-כסאו עד-עולם. 13 אני אהיה-לו לאב והוא יהיה-לי לבן וחסדי לא-אסיר מעמו כאשר הסירותי מאשר היה לפניך. 14 והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד-העולם וכסאו יהיה נכון עד-עולם. 15 ככל הדברים האלה וככל החזון הזה כן דבר נתן אל-דויד.

16 ויבא המלך דויד וישב לפני יהוה ויאמר מי-אני יהוה אלהים ומי ביתי כי הביאתני עד-הלם. 17 ותקטן זאת בעיניך אלהים ותדבר על-בית-עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה יהוה אלהים. 18 מה-יוסיף עוד דויד אליך לכבוד את-עבדך ואתה את-עבדך ידעת. 19 יהוה בעבור עבדך וכלבך עשית את כל-הגדולה הזאת להדיע את-כל-הגדלות. 20 יהוה אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר-שמענו באזנינו. 21 ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ אשר הלך האלהים לפדות לו עם לשום לך שם גדלות ונראות לגרש מפני עמך אשר-פדית ממצרים גוים. 22 ותתן את-עמך ישראל לך לעם עד-עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים. 23 ועתה יהוה הדבר אשר דברת על-עבדך ועל-ביתו יאמן עד-עולם ועשה כאשר דברת. 24 ויאמן ויגדל שמך עד-עולם לאמר יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים לישראל ובית-דויד עבדך נכון לפניך. 25 כי אתה אלהי גלית את-אזן עבדך לבנות לו בית על-כן מצא עבדך להתפלל לפניך. 26 ועתה יהוה אתה-הוא האלהים ותדבר על-עבדך הטובה הזאת. 27 ועתה הואלת לברך את-בית עבדך להיות לעולם לפניך כי-אתה יהוה ברכת ומברך לעולם.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים א >


תוספות ותגובות