ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב כה

1 בן-עשרים וחמש שנה מלך אמציהו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדן מירושלים. 2 ויעש הישר בעיני יהוה רק לא בלבב שלם. 3 ויהי כאשר חזקה הממלכה עליו ויהרג את-עבדיו המכים את-המלך אביו. 4 ואת-בניהם לא המית כי ככתוב בתורה בספר משה אשר-צוה יהוה לאמר לא-ימותו אבות על-בנים ובנים לא-ימותו על-אבות כי איש בחטאו ימותו. 5 ויקבץ אמציהו את-יהודה ויעמידם לבית-אבות לשרי האלפים ולשרי המאות לכל-יהודה ובנימן ויפקדם למבן עשרים שנה ומעלה וימצאם שלש-מאות אלף בחור יוצא צבא אחז רמח וצנה. 6 וישכר מישראל מאה אלף גבור חיל במאה ככר-כסף. 7 ואיש האלהים בא אליו לאמר המלך אל-יבא עמך צבא ישראל כי אין יהוה עם-ישראל כל בני אפרים. 8 כי אם-בא אתה עשה חזק למלחמה יכשילך האלהים לפני אויב כי יש-כח באלהים לעזור ולהכשיל. 9 ויאמר אמציהו לאיש האלהים ומה-לעשות למאת הככר אשר נתתי לגדוד ישראל ויאמר איש האלהים יש ליהוה לתת לך הרבה מזה. 10 ויבדילם אמציהו להגדוד אשר-בא אליו מאפרים ללכת למקומם ויחר אפם מאד ביהודה וישובו למקומם בחרי-אף. 11 ואמציהו התחזק וינהג את-עמו וילך גיא המלח ויך את-בני-שעיר עשרת אלפים. 12 ועשרת אלפים חיים שבו בני יהודה ויביאום לראש הסלע וישליכום מראש-הסלע וכלם נבקעו. 13 ובני הגדוד אשר השיב אמציהו מלכת עמו למלחמה ויפשטו בערי יהודה משמרון ועד-בית חורון ויכו מהם שלשת אלפים ויבזו בזה רבה.

14 ויהי אחרי בוא אמציהו מהכות את-אדומים ויבא את-אלהי בני שעיר ויעמידם לו לאלהים ולפניהם ישתחוה ולהם יקטר. 15 ויחר-אף יהוה באמציהו וישלח אליו נביא ויאמר לו למה דרשת את-אלהי העם אשר לא-הצילו את-עמם מידך. 16 ויהי בדברו אליו ויאמר לו הליועץ למלך נתנוך חדל-לך למה יכוך ויחדל הנביא ויאמר ידעתי כי-יעץ אלהים להשחיתך כי-עשית זאת ולא שמעת לעצתי.

17 ויועץ אמציהו מלך יהודה וישלח אל-יואש בן-יהואחז בן-יהוא מלך ישראל לאמר לך נתראה פנים. 18 וישלח יואש מלך-ישראל אל-אמציהו מלך-יהודה לאמר החוח אשר בלבנון שלח אל-הארז אשר בלבנון לאמר תנה-את-בתך לבני לאשה ותעבר חית השדה אשר בלבנון ותרמס את-החוח. 19 אמרת הנה הכית את-אדום ונשאך לבך להכביד עתה שבה בביתך למה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך. 20 ולא-שמע אמציהו כי מהאלהים היא למען תתם ביד כי דרשו את אלהי אדום. 21 ויעל יואש מלך-ישראל ויתראו פנים הוא ואמציהו מלך-יהודה בבית שמש אשר ליהודה. 22 וינגף יהודה לפני ישראל וינסו איש לאהליו. 23 ואת אמציהו מלך-יהודה בן-יואש בן-יהואחז תפש יואש מלך-ישראל בבית שמש ויביאהו ירושלם ויפרץ בחומת ירושלם משער אפרים עד-שער הפונה ארבע מאות אמה. 24 וכל-הזהב והכסף ואת כל-הכלים הנמצאים בבית-האלהים עם-עבד אדום ואת-אצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרון.

25 ויחי אמציהו בן-יואש מלך יהודה אחרי מות יואש בן-יהואחז מלך ישראל חמש עשרה שנה. 26 ויתר דברי אמציהו הראשנים והאחרונים הלא הנם כתובים על-ספר מלכי-יהודה וישראל. 27 ומעת אשר-סר אמציהו מאחרי יהוה ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימיתהו שם. 28 וישאהו על-הסוסים ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר יהודה.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות