ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב כט

1 יחזקיהו מלך בן-עשרים וחמש שנה ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אביה בת-זכריהו. 2 ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה דויד אביו. 3 הוא בשנה הראשונה למלכו בחדש הראשון פתח את-דלתות בית-יהוה ויחזקם. 4 ויבא את-הכהנים ואת-הלוים ויאספם לרחוב המזרח. 5 ויאמר להם שמעוני הלוים עתה התקדשו וקדשו את-בית יהוה אלהי אבתיכם והוציאו את-הנדה מן-הקדש. 6 כי-מעלו אבתינו ועשו הרע בעיני יהוה-אלהינו ויעזבהו ויסבו פניהם ממשכן יהוה ויתנו-ערף. 7 גם סגרו דלתות האולם ויכבו את-הנרות וקטרת לא הקטירו ועלה לא-העלו בקדש לאלהי ישראל. 8 ויהי קצף יהוה על-יהודה וירושלם ויתנם לזועה לשמה ולשרקה כאשר אתם ראים בעיניכם. 9 והנה נפלו אבותינו בחרב ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על-זאת. 10 עתה עם-לבבי לכרות ברית ליהוה אלהי ישראל וישב ממנו חרון אפו. 11 בני עתה אל-תשלו כי-בכם בחר יהוה לעמד לפניו לשרתו ולהיות לו משרתים ומקטרים.

12 ויקמו הלוים מחת בן-עמשי ויואל בן-עזריהו מן-בני הקהתי ומן-בני מררי קיש בן-עבדי ועזריהו בן-יהללאל ומן-הגרשני יואח בן-זמה ועדן בן-יואח. 13 ומן-בני אליצפן שמרי ויעואל ומן-בני אסף זכריהו ומתניהו. 14 ומן-בני הימן יחואל ושמעי ומן-בני ידותון שמעיה ועזיאל. 15 ויאספו את-אחיהם ויתקדשו ויבאו כמצות-המלך בדברי יהוה לטהר בית יהוה. 16 ויבאו הכהנים לפנימה בית-יהוה לטהר ויוציאו את כל-הטמאה אשר מצאו בהיכל יהוה לחצר בית יהוה ויקבלו הלוים להוציא לנחל-קדרון חוצה. 17 ויחלו באחד לחדש הראשון לקדש וביום שמונה לחדש באו לאולם יהוה ויקדשו את-בית-יהוה לימים שמונה וביום ששה עשר לחדש הראשון כלו. 18 ויבואו פנימה אל-חזקיהו המלך ויאמרו טהרנו את-כל-בית יהוה את-מזבח העולה ואת-כל-כליו ואת-שלחן המערכת ואת-כל-כליו. 19 ואת כל-הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו הכנו והקדשנו והנם לפני מזבח יהוה. 20 וישכם יחזקיהו המלך ויאסף את שרי העיר ויעל בית יהוה. 21 ויביאו פרים-שבעה ואילים שבעה וכבשים שבעה וצפירי עזים שבעה לחטאת על-הממלכה ועל-המקדש ועל-יהודה ויאמר לבני אהרן הכהנים להעלות על-מזבח יהוה. 22 וישחטו הבקר ויקבלו הכהנים את-הדם ויזרקו המזבחה וישחטו האלים ויזרקו הדם המזבחה וישחטו הכבשים ויזרקו הדם המזבחה. 23 ויגישו את-שעירי החטאת לפני המלך והקהל ויסמכו ידיהם עליהם. 24 וישחטום הכהנים ויחטאו את-דמם המזבחה לכפר על-כל-ישראל כי לכל-ישראל אמר המלך העולה והחטאת. 25 ויעמד את-הלוים בית יהוה במצלתים בנבלים ובכנרות במצות דויד וגד חזה-המלך ונתן הנביא כי ביד-יהוה המצוה ביד-נביאיו. 26 ויעמדו הלוים בכלי דויד והכהנים בחצצרות.

27 ויאמר חזקיהו להעלות העלה להמזבח ובעת החל העולה החל שיר-יהוה והחצצרות ועל-ידי כלי דויד מלך-ישראל. 28 וכל-הקהל משתחוים והשיר משורר והחצצרות מחצצרים הכל עד לכלות העלה. 29 וככלות להעלות כרעו המלך וכל-הנמצאים אתו וישתחוו. 30 ויאמר יחזקיהו המלך והשרים ללוים להלל ליהוה בדברי דויד ואסף החזה ויהללו עד-לשמחה ויקדו וישתחוו.

31 ויען יחזקיהו ויאמר עתה מלאתם ידכם ליהוה גשו והביאו זבחים ותודות לבית יהוה ויביאו הקהל זבחים ותודות וכל-נדיב לב עלות. 32 ויהי מספר העלה אשר הביאו הקהל בקר שבעים אילים מאה כבשים מאתים לעלה ליהוה כל-אלה. 33 והקדשים בקר שש מאות וצאן שלשת אלפים. 34 רק הכהנים היו למעט ולא יכלו להפשיט את-כל-העלות ויחזקום אחיהם הלוים עד-כלות המלאכה ועד יתקדשו הכהנים כי הלוים ישרי לבב להתקדש מהכהנים. 35 וגם-עלה לרב בחלבי השלמים ובנסכים לעלה ותכון עבודת בית-יהוה. 36 וישמח יחזקיהו וכל-העם על ההכין האלהים לעם כי בפתאם היה הדבר.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות