ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קה

1 הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו.
2 שירו-לו זמרו-לו שיחו בכל-נפלאותיו.
3 התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה.
4 דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד.
5 זכרו נפלאותיו אשר-עשה מפתיו ומשפטי-פיו.
6 זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו.
7 הוא יהוה אלהינו בכל-הארץ משפטיו.
8 זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור.
9 אשר כרת את-אברהם ושבועתו לישחק.
10 ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם.
11 לאמר לך אתן את-ארץ-כנען חבל נחלתכם.
12 בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה.
13 ויתהלכו מגוי אל-גוי מממלכה אל-עם אחר.
14 לא-הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים.
15 אל-תגעו במשיחי ולנביאי אל-תרעו.
16 ויקרא רעב על-הארץ כל-מטה-לחם שבר.
17 שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף.
18 ענו בכבל רגליו ברזל באה נפשו.
19 עד-עת בא-דברו אמרת יהוה צרפתהו.
20 שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו.
21 שמו אדון לביתו ומשל בכל-קנינו.
22 לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם.
23 ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ-חם.
24 ויפר את-עמו מאד ויעצמהו מצריו.
25 הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו.
26 שלח משה עבדו אהרן אשר בחר-בו.
27 שמו-בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם.
28 שלח חשך ויחשך ולא-מרו את-דברוו.
29 הפך את-מימיהם לדם וימת את-דגתם.
30 שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם.
31 אמר ויבא ערב כנים בכל-גבולם.
32 נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם.
33 ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם.
34 אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר.
35 ויאכל כל-עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם.
36 ויך כל-בכור בארצם ראשית לכל-אונם.
37 ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל.
38 שמח מצרים בצאתם כי-נפל פחדם עליהם.
39 פרש ענן למסך ואש להאיר לילה.
40 שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם.
41 פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר.
42 כי-זכר את-דבר קדשו את-אברהם עבדו.
43 ויוצא עמו בששון ברנה את-בחיריו.
44 ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו.
45 בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו-יה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות