ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב לט

1 הידעת עת לדת יעלי-סלע חלל אילות תשמר.
2 תספר ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה.
3 תכרענה ילדיהן תפלחנה חבליהם תשלחנה.
4 יחלמו בניהם ירבו בבר יצאו ולא-שבו למו.
5 מי-שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח.
6 אשר-שמתי ערבה ביתו ומשכנותיו מלחה.
7 ישחק להמון קריה תשאות נוגש לא ישמע.
8 יתור הרים מרעהו ואחר כל-ירוק ידרוש.
9 היאבה רים עבדך אם-ילין על-אבוסך.
10 התקשר-רים בתלם עבתו אם-ישדד עמקים אחריך.
11 התבטח-בו כי-רב כחו ותעזב אליו יגיעך.
12 התאמין בו כי-ישוב זרעך וגרנך יאסף.
13 כנף-רננים נעלסה אם-אברה חסידה ונצה.
14 כי-תעזב לארץ בציה ועל-עפר תחמם.
15 ותשכח כי-רגל תזורה וחית השדה תדושה.
16 הקשיח בניה ללא-לה לריק יגיעה בלי-פחד.
17 כי-השה אלוה חכמה ולא-חלק לה בבינה.
18 כעת במרום תמריא תשחק לסוס ולרכבו.

19 התתן לסוס גבורה התלביש צוארו רעמה.
20 התרעישנו כארבה הוד נחרו אימה.
21 יחפרו בעמק וישיש בכח יצא לקראת-נשק.
22 ישחק לפחד ולא יחת ולא-ישוב מפני-חרב.
23 עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון.
24 ברעש ורגז יגמא-ארץ ולא-יאמין כי-קול שופר.
25 בדי שפר יאמר האח ומרחוק יריח מלחמה רעם שרים ותרועה.
26 המבינתך יאבר-נץ יפרש כנפו לתימן.
27 אם-על-פיך יגביה נשר וכי ירים קנו.
28 סלע ישכן ויתלנן על-שן-סלע ומצודה.
29 משם חפר-אכל למרחוק עיניו יביטו.
30 ואפרחו יעלעו-דם ובאשר חללים שם הוא.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות