ראשי > תנ''ך > רות >


רות ד

1 ובעז עלה השער וישב שם והנה הגאל עבר אשר דבר-בעז ויאמר סורה שבה-פה פלני אלמני ויסר וישב. 2 ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו-פה וישבו. 3 ויאמר לגאל חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך מכרה נעמי השבה משדה מואב. 4 ואני אמרתי אגלה אזנך לאמר קנה נגד הישבים ונגד זקני עמי אם-תגאל גאל ואם-לא יגאל הגידה לי ואדע כי אין זולתך לגאול ואנכי אחריך ויאמר אנכי אגאל. 5 ויאמר בעז ביום-קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת-המת קניתי להקים שם-המת על-נחלתו. 6 ויאמר הגאל לא אוכל לגאול-לי פן-אשחית את-נחלתי גאל-לך אתה את-גאלתי כי לא-אוכל לגאל. 7 וזאת לפנים בישראל על-הגאולה ועל-התמורה לקים כל-דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל. 8 ויאמר הגאל לבעז קנה-לך וישלף נעלו. 9 ויאמר בעז לזקנים וכל-העם עדים אתם היום כי קניתי את-כל-אשר לאלימלך ואת כל-אשר לכליון ומחלון מיד נעמי. 10 וגם את-רות המאביה אשת מחלון קניתי לי לאשה להקים שם-המת על-נחלתו ולא-יכרת שם-המת מעם אחיו ומשער מקומו עדים אתם היום. 11 ויאמרו כל-העם אשר-בשער והזקנים עדים יתן יהוה את-האשה הבאה אל-ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את-בית ישראל ועשה-חיל באפרתה וקרא-שם בבית לחם. 12 ויהי ביתך כבית פרץ אשר-ילדה תמר ליהודה מן-הזרע אשר יתן יהוה לך מן-הנערה הזאת. 13 ויקח בעז את-רות ותהי-לו לאשה ויבא אליה ויתן יהוה לה הריון ותלד בן. 14 ותאמרנה הנשים אל-נעמי ברוך יהוה אשר לא השבית לך גאל היום ויקרא שמו בישראל. 15 והיה לך למשיב נפש ולכלכל את-שיבתך כי כלתך אשר-אהבתך ילדתו אשר-היא טובה לך משבעה בנים. 16 ותקח נעמי את-הילד ותשתהו בחיקה ותהי-לו לאמנת. 17 ותקראנה לו השכנות שם לאמר ילד-בן לנעמי ותקראנה שמו עובד הוא אבי-ישי אבי דוד.

18 ואלה תולדות פרץ פרץ הוליד את-חצרון. 19 וחצרון הוליד את-רם ורם הוליד את-עמינדב. 20 ועמינדב הוליד את-נחשון ונחשון הוליד את-שלמה. 21 ושלמון הוליד את-בעז ובעז הוליד את-עובד. 22 ועבד הוליד את-ישי וישי הוליד את-דוד.

ראשי > תנ''ך > רות >


תוספות ותגובות