ראשי > תנ''ך > דניאל >


דניאל ז

1 בשנת חדה לבלאשצר מלך בבל דניאל חלם חזה וחזוי ראשה על-משכבה באדין חלמא כתב ראש מלין אמר. 2 ענה דניאל ואמר חזה הוית בחזוי עם-ליליא וארו ארבע רוחי שמיא מגיחן לימא רבא. 3 וארבע חיון רברבן סלקן מן-ימא שנין דא מן-דא. 4 קדמיתא כאריה וגפין די-נשר לה חזה הוית עד די-מריטו גפיה ונטילת מן-ארעא ועל-רגלין כאנש הקימת ולבב אנש יהיב לה. 5 וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב ולשטר-חד הקמת ותלת עלעין בפמה בין שניה וכן אמרין לה קומי אכלי בשר שגיא. 6 באתר דנה חזה הוית וארו אחרי כנמר ולה גפין ארבע די-עוף על-גביה וארבעה ראשין לחיותא ושלטן יהיב לה. 7 באתר דנה חזה הוית בחזוי ליליא וארו חיוה רביעיה דחילה ואימתני ותקיפא יתירא ושנין די-פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא ברגליה רפסה והיא משניה מן-כל-חיותא די קדמיה וקרנין עשר לה. 8 משתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה סלקת ביניהון ותלת מן-קרניא קדמיתא אתעקרו מן-קדמיה ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא-דא ופם ממלל רברבן. 9 חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא כרסיה שביבין די-נור גלגלוהי נור דלק. 10 נהר די-נור נגד ונפק מן-קדמוהי אלף אלפים ישמשונה ורבו רבון קדמוהי יקומון דינא יתב וספרין פתיחו. 11 חזה הוית באדין מן-קל מליא רברבתא די קרנא ממללה חזה הוית עד די קטילת חיותא והובד גשמה ויהיבת ליקדת אשא. 12 ושאר חיותא העדיו שלטנהון וארכה בחיין יהיבת להון עד-זמן ועדן. 13 חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם-ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד-עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי. 14 ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די-לא יעדה ומלכותה די-לא תתחבל.

15 אתכרית רוחי אנה דניאל בגוא נדנה וחזוי ראשי יבהלנני. 16 קרבת על-חד מן-קאמיא ויציבא אבעא-מנה על-כל-דנה ואמר-לי ופשר מליא יהודענני. 17 אלין חיותא רברבתא די אנין ארבע ארבעה מלכין יקומון מן-ארעא. 18 ויקבלון מלכותא קדישי עליונין ויחסנון מלכותא עד-עלמא ועד עלם עלמיא. 19 אדין צבית ליצבא על-חיותא רביעיתא די-הות שניה מן-כלהון דחילה יתירה שניה די-פרזל וטפריה די-נחש אכלה מדקה ושארא ברגליה רפסה. 20 ועל-קרניא עשר די בראשה ואחרי די סלקת ונפלו מן-קדמיה תלת וקרנא דכן ועינין לה ופם ממלל רברבן וחזוה רב מן-חברתה. 21 חזה הוית וקרנא דכן עבדה קרב עם-קדישין ויכלה להון. 22 עד די-אתה עתיק יומיא ודינא יהב לקדישי עליונין וזמנא מטה ומלכותא החסנו קדישין. 23 כן אמר חיותא רביעיתא מלכו רביעיא תהוא בארעא די תשנא מן-כל-מלכותא ותאכל כל-ארעא ותדושנה ותדקנה. 24 וקרניא עשר מנה מלכותה עשרה מלכין יקמון ואחרן יקום אחריהון והוא ישנא מן-קדמיא ותלתה מלכין יהשפל. 25 ומלין לצד עליא ימלל ולקדישי עליונין יבלא ויסבר להשניה זמנין ודת ויתיהבון בידה עד-עדן ועדנין ופלג עדן. 26 ודינא יתב ושלטנה יהעדון להשמדה ולהובדה עד-סופא. 27 ומלכותה ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל-שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין מלכותה מלכות עלם וכל שלטניא לה יפלחון וישתמעון. 28 עד-כה סופא די-מלתא אנה דניאל שגיא רעיוני יבהלנני וזיוי ישתנון עלי ומלתא בלבי נטרת.

ראשי > תנ''ך > דניאל >


תוספות ותגובות