ראשי > תנ''ך > עזרא >


עזרא ז

1 ואחר הדברים האלה במלכות ארתחשסתא מלך-פרס עזרא בן-שריה בן-עזריה בן-חלקיה. 2 בן-שלום בן-צדוק בן-אחיטוב. 3 בן-אמריה בן-עזריה בן-מריות. 4 בן-זרחיה בן-עזי בן-בקי. 5 בן-אבישוע בן-פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן הראש. 6 הוא עזרא עלה מבבל והוא-ספר מהיר בתורת משה אשר-נתן יהוה אלהי ישראל ויתן-לו המלך כיד-יהוה אלהיו עליו כל בקשתו.

7 ויעלו מבני-ישראל ומן-הכהנים והלוים והמשררים והשערים והנתינים אל-ירושלם בשנת-שבע לארתחשסתא המלך. 8 ויבא ירושלם בחדש החמישי היא שנת השביעית למלך. 9 כי באחד לחדש הראשון הוא יסד המעלה מבבל ובאחד לחדש החמישי בא אל-ירושלם כיד-אלהיו הטובה עליו. 10 כי עזרא הכין לבבו לדרוש את-תורת יהוה ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט.

11 וזה פרשגן הנשתון אשר נתן המלך ארתחשסתא לעזרא הכהן הספר ספר דברי מצות-יהוה וחקיו על-ישראל.

12 ארתחשסתא מלך מלכיא לעזרא כהנא ספר דתא די-אלה שמיא גמיר וכענת. 13 מני שים טעם די כל-מתנדב במלכותי מן-עמה ישראל וכהנוהי ולויא למהך לירושלם עמך יהך. 14 כל-קבל די מן-קדם מלכא ושבעת יעטהי שליח לבקרא על-יהוד ולירושלם בדת אלהך די בידך. 15 ולהיבלה כסף ודהב די-מלכא ויעטוהי התנדבו לאלה ישראל די בירושלם משכנה. 16 וכל כסף ודהב די תהשכח בכל מדינת בבל עם התנדבות עמא וכהניא מתנדבין לבית אלההם די בירושלם. 17 כל-קבל דנה אספרנא תקנא בכספא דנה תורין דכרין אמרין ומנחתהון ונסכיהון ותקרב המו על-מדבחה די בית אלהכם די בירושלם. 18 ומה די עליך ועל-אחיך ייטב בשאר כספא ודהבה למעבד כרעות אלהכם תעבדון. 19 ומאניא די-מתיהבין לך לפלחן בית אלהך השלם קדם אלה ירושלם. 20 ושאר חשחות בית אלהך די יפל-לך למנתן תנתן מן-בית גנזי מלכא. 21 ומני אנה ארתחשסתא מלכא שים טעם לכל גזבריא די בעבר נהרה די כל-די ישאלנכון עזרא כהנה ספר דתא די-אלה שמיא אספרנא יתעבד. 22 עד-כסף ככרין מאה ועד-חנטין כרין מאה ועד-חמר בתין מאה ועד-בתין משח מאה ומלח די-לא כתב. 23 כל-די מן-טעם אלה שמיא יתעבד אדרזדא לבית אלה שמיא די-למה להוא קצף על-מלכות מלכא ובנוהי. 24 ולכם מהודעין די כל-כהניא ולויא זמריא תרעיא נתיניא ופלחי בית אלהא דנה מנדה בלו והלך לא שליט למרמא עליהם. 25 ואנת עזרא כחכמת אלהך די-בידך מני שפטין ודינין די-להון דאנין לכל-עמה די בעבר נהרה לכל-ידעי דתי אלהך ודי לא ידע תהודעון. 26 וכל-די-לא להוא עבד דתא די-אלהך ודתא די מלכא אספרנא דינה להוא מתעבד מנה הן למות הן לשרשו הן-לענש נכסין ולאסורין.

27 ברוך יהוה אלהי אבותינו אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את-בית יהוה אשר בירושלם. 28 ועלי הטה-חסד לפני המלך ויועציו ולכל-שרי המלך הגברים ואני התחזקתי כיד-יהוה אלהי עלי ואקבצה מישראל ראשים לעלות עמי.

ראשי > תנ''ך > עזרא >


תוספות ותגובות