הלכות עבודת כוכבים

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות עבודת כוכבים

 

מצוות וטעמים

 1. לא לעשות אלילים עבור עצמו, אפילו ביד אחרים
 2. לא לחון ולרחם על עובד אלילים
 3. לא לעשות אלילים בידו, אפילו עבור אחרים
 4. לא לעשות צורת אדם אפילו לנוי
 5. לא להשתחוות לעבודה זרה
 6. לא לעבוד עבודה זרה בדרך שנהוג לעבדה
 7. לא ליתן זרע מזרעו למולך (האב לוקח בנו ומעבירו בלהב האש לפני עבודה זרה)
 8. לא לעשות מעשה ידעוני
 9. לא לפנות אחר עבודת אלילים לא במחשבה ולא בדיבור ולא אפילו בהבטה
 10. לא להקים מצבה
 11. לא נשתחווה על אבן משכית אפילו לה'
 12. לא ליטע עץ במקדש (אשרה)
 13. לא להישבע בעבודת אלילים
 14. לא להדיח בני ישראל לעבוד עבודה זרה
 15. לא להסית לעבודה זרה
 16. לא לאהוב את המסית
 17. לא לעזוב שנאתו על המסית
 18. לא להציל המסית כשיראו בסכנת מוות
 19. לא ללמד זכות למסית כשיראו בסכנת מוות
 20. לא למנוע מללמד חובה על המסית
 21. לא ליהנות מעבודה זרה ומשמשיה
 22. לא לבנות עיר הנידחת
 23. לא ליהנות מכל ממונה של עיר הנידחת
 24. לא ליהנות מתקרובת עבודה זרה
 25. לא להתנבא בשם עבודה זרה
 26. לא להתנבא בשקר
 27. לא להישמע למתנבא בשם עבודה זרה
 28. לא לגור (לחשוש) מהריגת נביא השקר
 29. לא ללכת בחוקות הגויים
 30. לא לקסום (לעסוק בקסמים) שיגידו מה שיתרחש קודם שיתרחש
 31. לא לעונן: שעה פלונית טובה לעשות בה מעשה פלוני
 32. לא לנחש
 33. לא לכשף
 34. לא לחבור חבר
 35. לא לעשות מעשה אוב
 36. לא לשאול בבעל אוב
 37. לא לשאול בידעוני
 38. לא לדרוש את המתים
 39. לא תלבש אישה עדי איש
 40. לא ילבש איש מלבושי אישה
 41. לא לכתוב בבשרנו כתובת קעקע
 42. לא להקיף פאת הראש
 43. לא להשחית פאת זקן בגילוח של תער
 44. לא להתגודד
 45. לא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים
 46. לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה
 47. לא לשכון עובד אלילים בארצנו
 48. לאו דברכת ה' (לא לבזות את שם ה' בדיבור)
 49. לא לקרוח שער ראשו על מת
 50. לאבד עבודה זרה ומשמשיה
 51. לשרוף עיר הנידחת ולהרוג אנשיה

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות עבודת כוכבים / מכון ממרא

תוספות ותגובות