אהליבמה בת ענה

מאת: רענן

קוד: אהליבמה (בת ענה)

 

  1. בראשית לו 2-3: עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי. ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות.
  2. בראשית לו 26: ואלה בני ענה דשן ואהליבמה בת ענה.

הערה: בפרק כ"ו נשי עשו הן: יהודית בת בארי החתי, בשמת בת אילן החתי, ומחלת בת ישמעאל. ואולם לפי פרק ל"ו נשי עשו הן: עדה בת אילון החתי, אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי, ובשמת בת ישמעאל. נראה שלעשו היו שלש נשים, שנקראות בשמות שונים בפרק כ"ו ובפרק ל"ו. בשני הפרקים אחת מנשותיו היא "בת אילון החתי", ואחת היא "בת ישמעאל".

אב:   ענה  

אחים מאב ואם:   דשן  

איש:   עשו  

ילדים:   יעוש    יעלם    קרח  


תוספות ותגובות