פירוש שד"ל על בראשית פרק טז

קוד: שד"ל בראשית טז בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ברק רוזנפלד

אל: מימון: בעילום שם

חומש בראשית - פרק טז '

[א] ושמה הגר : יש אומרים, שלא היה לה שם זה מתהילתה, אלא שנקראה כן אח"כ על שם המאורע, כי הגר בערבית ענינו ברה והלך אל ארץ אחרת (קרוב לשורש גור בעברי), ומזה היג'רה, שתהילתה משעה שברח מוחמד ממכה בשנת 622 למספרם, ובאמת אברהם ושרה קוראים אותה תמיד "שפחתי" "שפחתך" ולא מצאנו בשום מקום, שיזכירו שם הגר, אע"פ שאין זו ראיה.

[ב] בא נא אל שפחתי : דרך כבוד כינוי לתשמיש (רד"ק בשורשים), והוראת המילים אינה אלא ביאת אדם אל המקום אשר שם האשה, דרך ייחוד, אף בלא בעילה כמו ויטו לאבשלום האהל על הגג ויבוא אבשלום אל פילגשי אביו לעיני כל ישראל (ש"ב ט"ז כ"ב), ודרך נקיות הושאלו על המשכב. והמליצה הזאת כשענינה בעילה אינה נאמרת אלא על פעם ראשונה שאדם קרב לאשה אחת, ומה שאמרה לאה אלי תבוא (למטה ל' ט"ז ) פירושו אל אוהלי תבוא. וכן וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה וישכב עמה (ש"ב י"ב כ"ד) בא אל חדרה ואח"כ שכב עמה. ובאבישג כתוב (מלכים א א' ד') והמלך לא ידעה, ולא נכתב לא בא אליה כי היתה בחדרו ובמטתו, רק לא ידעה משכב זכר,

[ג] מקץ עשר שנים וגו' : לומר שכבר היה אברהם בן פ"ה שנה, ושרי גם היא התהילה להזקין.

[ד] ותקל : בנין הקל משורש קלל, והיה המשפט הת"ו להנקד קמץ, כמו יסב, יחן, יחס, ימר, ונתחלף בצירי מפני הפתח שאחריו שלא יהיו שלוש תנועות רצופות דומות בהגיתן (עיין דקדוקי 472), ותקל, או שנים, כמו ימר (ישעיה כ"ד ט') במקום ימר.

[ה] חמסי עליך : יש לי לזעוק עליך חמס, כמו הן אצעק חמס (איוב י"ט ז'), אזעק אליך חמס (חבקוק א' ב'), וכן חמסי ושארי על בבל (ירמיה נ"א ל"ה), והטעם כי היה לו לאברהם להזהירה שתכבד את גברתה ולהודיעה שהוא לא לקח אותה אלא ברשותה, וע"כ אמרה לו ישפוט ה' ביני ובינך.

[יא] הנך הרה : פעמים רבות מילת הנה מורה על עתיד קרוב, כמו הנך הרה דאשת מנוח (שופטים י"ג ה'), ולפעמים נאמרת על מה שהוא עכשו, כמו הנה נא את עקרה (שם שם ג'), וכאן יש בה שתי ההוראות יחדו, הנך הרה עכשו, והנך יולדת בן בקרוב (תלמידי שלמה חפץ). ויולדת : כמו וילדת, על דרך אהבתי לדוש (הושע י' י"א ).

[ יב ] פרא אדם : פרא של מין האדם, יהיה בין האדם כפרא שהוא בודד וחפשי ורץ כה וכה ולא יבוא בעול האדם.

וב"המשתדל" לשד"ל בנתיבות השלום בא: פרא אדם, פרא סמוך לאדם, פרא שבמין אדם, וכן וכסיל אדם בוזה אמן (משלי ט"ו כ' ), הכסיל שבאדם, היותר כסיל שבבני אדם, וכן ואביוני אדם (ישעיה כ"ט י"ט ).

ועל פני כל אחיו : בני אדם, בני מינו. ישכון: יקבע מקום מושבו לעיניהם ולא יוכלו למחות בידו.

[ יג ] אתה אל ראי : אל ראיה, אלוה של השגחה, אלוה המשגיח, אשר עיניו פקוחות על דרכי בני אדם (רש"י ) כנגד מה שכתוב כי שמע ה' אל עניך. הגם הלום וגו' : וכי סבורה הייתי שגם הלום במדבר אמצא מי שישגיח עלי אחרי היפרדי מרואי, מאברהם אוהבי שהיה משגיח עלי? והוא מקרא קצר, הגם הלום ראיתי רואה ומשגיח . אחרי רואי : ראי הראשון שם דבר ולכך נקוד חטף קמץ, ראי השני בינוני עם כנוי ולכך נקוד חולם.

[יד] ברד : לא נודע.

תגובות