פירוש שד"ל על במדבר פרק יח

קוד: שד"ל במדבר יח בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

[א]תשאו את עון המקדש : כיון שהתרעמו על מיתת כל הקרב, ה שי בם שהעונש אינו אלא לעושה בזדון, אבל אם בשוגג על זה ישגיחו הכהנים, ואם לא ישגיחו, הם ישאו עונם. את עון כהונתם: עון המקדש בקריבה ונגיעה, ועון הכהונה בע שי ית העבודה; ואנקלוס תירגם: תסלחון, כלומר תגרמו סליחה להם. ענין הסליחה מתורגם בלשון "שבק" חוץ מכאן ומישעיה נ"ה ז , כי שורש שבק צריך שי היה אחריו זכרון החטא או העון, ושם (כי ירבה לסלוח) אם היה אומר "למשבק" לא היה הענין מובן, וכאן לא היה אפשר לתרגם בלשון "שבק", כי היה צריך לעשותו הפעיל, ואין השורש הזה נוהג בהפעיל, אבל שורש סלח הוא נוהג בל' ארמית בפיעל (ארי מסגי לסלחה הוא מקור מן הפיעל) ובהיותו פיעל ייתכן שי כלול גם הוראת ההפעיל, וכן בס' ויקרא י' י"ז לשאת את עון העדה: לסלחא.

[ב]וגם את אחיך מטה לוי : ואעפ"י שאינם כהנים כמוך הנני קורא אותם "אחיך" להיותה מטה לוי, ולוי היה שבט ושורש שממנו יצא אביך, ע' "בכורי העתים" תקפ"ט עמוד 119.

[ה]ושמרתם את משמרת הקדש וגו' : אתם והם תשגיחו על כל אלה, הכהנים על חלקם, והלויים על חלקם.

[ו]מתנה נתונים לה' : במתנה הם נתונים לכם, כלומר לה'.

[ז]עבדת מתנה אתן : לומר שמתנה וזכות היא להם ואין לזרים אתם.

[ח]לך נתתים : שי שמרום לאכלם בטהרה ושלא יאכילום לזרים.

[ט]אשר י שי בו לי : כל מנחה ותשורה נופל בה ל' השבה, כמו מלכי תר שי ש ואיים מנחה י שי בו (תהלים ע"ב י').

[יא] עד כאן דיבר במה שי שראל מקריבים דרך קודש, כלומר להישרף לגבוה, והתורה ציותה לכהנים לאכלם, ועכשו מדבר במה שהתורה תצוה לישראל לתת לכהנים עצמם, שהוא תרומה וביכורים, ואינו מדבר במורם מקד שי ם קלים, כי אין עיקר נתינתם לכהנים אלא לגבוה.

[יט]ברית מלח עולם : הלא לכם לדעת כי ה' אלהי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם לו ולבניו ברית מלח (ד"ה ב' י"ג ה' ) ועיין ויקרא ב' י"ג.

[כג]והם ישאו עונם : והם בני ישראל ישאו עונם, אם יעבדו במזיד.

[כו]והרמותם ממנו תרומת ה' : כלומר מעשר מן המעשר.

[כז] ונחשב לכם וגו': התרומה הזאת שתרימו מן המעשר תהיה נחשבת לזכותכם כאילו נתתם אותה מגרנכם ומיקבכם;"ונחשב" פועל סתמי.

 

תגובות