שמים נבראו תחילה או ארץ נבראה תחילה?

קוד: שמים קדמו או ארץ קדמה בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

בריאת העולם מתוארת בכמה מקומות בתנ"ך; בחלק מהם נזכרים השמים קודם, ובחלק מהם נזכרת הארץ קודם. לפיכך נחלקו חכמי ישראל בשאלה מה נברא קודם - השמים או הארץ?

1. בראשית רבה א: "
בית שמאי ובית הלל:

אלו מביאין טעם לדבריהם ואלו מביאין טעם לדבריהם:

2. גירסה מקוצרת של הויכוח נמצאת בתלמוד בבלי, חגיגה יב.: "תנו רבנן:

המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל דומה למחלוקת בבראשית רבה, אבל ה"פשרה" שמציעים החכמים היא שונה - השמים והארץ נבראו יחד.

3. ובילקוט שמעוני (בראשית א ד) מובאות כל הדעות:

בית שמאי ובית הלל:


מקורות נוספים

הרב מנשה וינר, יוני רדמן / דף קשר 47: "שאלה זו, מה קדם, אינה שאלה כרונולוגית אלא ערכית, היכן עבודת ה'. האם היא תתמקד בשמים, האם כל הרואה בהמה נאה יקחנה לשבת דווקא, או שבכל יום ויום מימי השבוע, ובכל מקום בארץ צריך לחפש את ה'... צריכה לבוא הרוח וליצוק תוכן בגוף, השמים ינחו והארץ תקבל. ובחיינו אנו צריכה להיות בחינת שבת תחילה ואח"כ לצאת לעולם המעשה, להיות באהל מועד ומשם להשפיע, אבל לשכלול - ארץ קדמה. השאיפה איננה להישאר מנותק, איננה להסתגר בבית ה' או לעובדו ברגעי שיא בלבד, אלא השאיפה היא לראות ולעבוד את ה' גם בתחתית ההר גם בגבולין ובששת ימי המעשה. החובה היא "להוריד" את האידיאלים לעולם המעשה, ליישם בחיי העולם הזה ולגלות ש"מלא כל הארץ כבודו"..."

שיחה של הרב גינזבורג / פורסמה בעצור כאן חושבים.

תגובות