פענוח פרשיות - תוכן העניינים

קוד: פענוח פרשיות - תוכן העניינים בתנ"ך

סוג: קובץ

מאת:

אל:

הקדמה 11-12

פרק א': חטאו של קין 13-15

פרק ב': מיהו מלכי צדק? 16-17

פרק ג': ארץ המוריה 18-25

מלאך ושטן, הר המוריה, מהו מלאך?, מנצפ"ך, צופים אמרום.

פרק ד': אברהם אבינו איש החסד 26-28

פרק ה': ייחוס ויחס(תרח אבי אברהם) 29-32

פרק ו': עקרוּת האִמהוֹת 33

פרק ז': אילונית 34

פרק ח': הלעיטני נא 35-36

פרק ט': תפילת רחל 37

פרק י': יהודה ומלכות 38-39

פרק י"א: וירבו ויעצמו 40-42

פרק י"ב: להגדה של פסח 43-49

כל הנשמה תהלל י-ה, שלח ידך, ותמלא הארץ אותם, מכת ברד,

בשׂורת הבנים, ויקרא למשה ולאהרן, לילה, וירעו אותנו המצרים,מצוֹת.

פרק י"ג: אפיקומן 50-51

פרק י"ד: הפטרה לשבת חול המועד פסח 52-54

פרק ט"ו: פסח וסוכות 55-57

קרבן פסח וקורבנות חג הסוכות, שמות החגים.

פרק ט"ז: יוה"כ וסוכות 58-67

קריאת התורה והמפטיר ביוה"כ, תשובת אנשי נינוה, פרשת עריות

ביום הכיפורים, יום הכיפורים וסוכות, ושמחת בחגיך, מפטיר יונה,

סוכות.

פרק י"ז: יונה במעי הדג 68

פרק י"ח: יונה הנביא וחורבן נינוה 69-76

פרק י"ט: ראש השנה שחל להיות בשבת 77 -82

פרק כ': עצרת 83-93

חג השבועות-"עצרת", החלפת שם החג, מתי חל חג השבועות,

דעת הצדוקים, בשל המצב מיעטו ב"ימי פגרא", קידוש החודש למען

הכלל, "עצרת" למחרת השבת, שביעי של פסח – "עצרת".

פרק כ"א: עמלק 94-119

מוצאו, ארצו, מהוּתו,הניגוד לעם ישראל, עמלק עִרער על התא

המשפחתי,מנשה אימץ את העמלקיות, עונשו של עמלק,

"צא והילחם בעמלק מחר", הושע-יהושע, "תמחה את זכר עמלק",

נשים פטורות ממחיית עמלק, המן, יהושע ומרדכי לחמו בעמלק.

פרק כ"ב: מצוות מחיית עמלק 120-125

יתרו שמע את מלחמת עמלק, חובת השמדת משק החי, סמיכות

פרשת עמלק לאבן שְלֵמָה.

פרק כ"ג: המרגלים 126-138

הפתרון, שליחת המרגלים, לכל שבט היו שני מנהיגים, המרגלים

תכננו את דיבתם, תיור וריגול, אשמת העם, בכיה לדורות.

פרק כ"ד: פרשת מי מריבה 139-150

שחזור המאורעות, החטא ועונשו, משה ויהושע, מה הקשר

לחטא המרגלים?

פרק כ"ה: בִלעם 151-167

אישיותו, כוחו והשפעתו, מימוש מציאות, ברכות בלעם

בתפילות ישראל, השפעה על מציאות קבועה, ותרא האתון,

ותאמר האתון, בלעם הרשע, לך עמהם ואל תלך עמהם.

פרק כ"ו: פנחס ואליהו 168-173

קנאת אליהו וקנאת פנחס, קיצוניות פנחס וקיצוניות אליהו,

מעשה שכם, כהונת פנחס.

פרק כ"ז: פנחס וזמרי 174-176

פרק כ"ח: הרגו איש אנשיו 177-178

פרק כ"ט: בן סורר ומורה 179-183

פרק ל': שלח תשלח את האם 184-192

ביוּת ו"עופות שמרדו", רחמנות, למען ייטב לך, כיבוד אב

ושכר מצווה.

פרק ל"א: קודש קדשים 193-194

פרק ל"ב: שׂאור ודבש 195-198

פרק ל"ג: הנפת הלוויים 199-200

פרק ל"ד: עוּזה 201-202

פרק ל"ה: ירבעם בן נבט 203-213

החליף עורו, נבל ברשות התורה, כיצד הצליח לשכנע לסגוד

לעגל הזהב?

פרק ל"ו: אליהו ואלישע 214-215

פרק ל"ז: החייבים להודות 216-217

פרק ל"ח: התורה כמקור השראה 218-220

השראה מהמקרא, השפעת התורה על קיום האומה.

פרק ל"ט: נס חנוכה 221-223

פרק מ': אחינו אתה (אגריפס המלך) 224-228

פרק מ"א: זוג בא מרקת 229-230

פרק מ"ב: הדריינא טוריינא 231-234

פרק מ"ג: המספרים במקרא ובחז"ל 235-243

ארבעים חסר אחת, בשבעים נפש ירדו אבותינו למצרים,

ספירת העומר, ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו, ונח בן שש

מאות שנה, יאירו שבעת הנרות, המספרים בתפישתם של

רש"י והרמב"ם, בשבעים נפש.

פרק מ"ד: מצוות מעשיות בזמן הזה 244-279

טעמי המצוות במקורות, קיום מצוות בתפישת ההשכלה,

הגורמים להתערטלות מקיום מצוות, מדע ודת, המחשת הדת,

מצוּוה ועושה, החוויה, אינו מצוּוה ועושה - חוטא, דרכיה דרכי

נעם, מצוות דרבנן.

פרק מ"ה: דברים שבכתב ותרגום ליוונית 280-288

תגובות