שנה = מיום ליום

קוד: שנה אחת בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בכמה מצוות בתורה נזכר פרק-הזמן שנה.

חז"ל הוכיחו, שברוב המקומות הכוונה היא לשנה שנמדדת מיום ליום, ולא לפי "תאריך קובע": "תנו רבנן: שנה האמורה בקדשים, שנה האמורה בבתי ערי חומה, שתי שנים שבשדה אחוזה, ושש שנים שבעבד עברי, וכן שבבן ושבבת - כולן מעת לעת:" (תלמוד בבלי, ערכין יח:)

תגובות