חמס תורה = לא לימד אותה; קלקל אותה

קוד: חמס תורה= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בשני מקומות נאשמו הכהנים בכך שהם "חומסים את התורה":

1. עיקר עניינו של השורש חמס = קלקול והשחתה; הכהנים אמורים לשמור על התורה, אך הם מקלקלים אותה, לא מבדילים בין קודש לחול, בין טמא לטהור, ובין שבת לשאר הימים.

2. תת-משמעות של השורש חמס היא גזל (קלקול הרכוש, השחתת משפט הבעלות); התורה אינה שייכת לכהנים - הכהנים קיבלו את מעמדם על-מנת שילמדו את התורה לכלל ישראל, וכאשר הכהנים אינם מלמדים את עם-ישראל להבדיל בין קודש לחול, בין טמא לטהור, בין שבת לשאר הימים - הם למעשה גוזלים את התורה מבעליה האמיתיים (כך פירשו רש"י, מצודות, מלבי"ם).

תגובות