70 יום במגילת אסתר

קוד: 70 יום במגילת אסתר בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

רוב האירועים במגילת אסתר התרחשו בשנה ה-12 למלכות אחשורוש, במשך 70 יום - בין שני תאריכים:

האגרות הראשונות נשלחו בי"ג בניסן והאגרות השניות נשלחו בכ"ג בסיון, 70 יום מאוחר יותר, וכל שאר האירועים המתוארים למעלה קרו במהלך 70 ימים אלה. מתי בדיוק?

1. ניסן

לפי רוב המפרשים, רוב האירועים התרחשו מייד לאחר שליחת האגרות הראשונות, כלומר בניסן. ישנם הבדלים קטנים בתאריכים בין הפירושים:

א. 5 ימים בניסן

כלומר, כל אירועי המגילה התרחשו במהלך 5 ימים - י"ג-י"ז בניסן.

כחשבון זה נמצא בביאור הרד"ל על פרקי דרבי אליעזר, פרק נ.

ב. 4 ימים בניסן

אולם לפי כמה מקורות בדברי חז"ל, אירועי המגילה התרחשו בתקופה אף קצרה יותר:

קושיות על פירושים אלה:

דעת אבן עזרא

אבן עזרא כתב: "וצומו עליי שלושת ימים - עד היום השלישי. והנה, לא אכלו בערב, והתענו שני ימים ושני לילות, כי הכתוב הוא לילה ויום" (אבן עזרא על אסתר ד16). הדברים נאמרו בי"ג בניסן, ולדבריו לא אכלו בערב (שהוא כבר ליל י"ד), והתענו עוד שני ימים ושני לילות, כלומר עד וכולל ליל ט"ז; אבל ביום ט"ז כבר לא התענו.

אבן עזרא כנראה בא להסביר, איך ייתכן שאסתר הזמינה את המלך למשתה"ביום השלישי"; לכן הוא פירש שביום השלישי כבר לא צמו. אם כך, יוצא שלדברי אבן עזרא"היום השלישי" הוא ט"ז בניסן, והמן נתלה בי"ז.

דעת התרגום

בתרגום הארמי למגילת אסתר ישנם שני מקורות שאינם מתאימים לאף אחת מהדעות המקובלות לגבי התאריכים במגילה, ובנוסף לכך גם סותרים זה את זה:
אפשר לפרש בדוחק שכוונתו"והוה ביומא תליתאה, [דהוא] פסחא", כלומר, ביום השלישי של הצום, שהוא יום הקרבת קרבן הפסח, י"ד בניסן. לפי זה, שנת המלך נדדה בליל ט"ו והמן נתלה בסוף ט"ו בניסן. אך גם לפי הסבר זה, קשה להבין איך"היום השלישי" יכול להיות י"ד בניסן, אם האגרות נשלחו בי"ג?

70 ימים מניסן עד סיון

אם המן נתלה לכל המאוחר בי"ז בניסן, מדוע עברו עוד מעל חודשיים עד לשליחת האגרות השניות, בכ"ג בסיון?

אסתר בוודאי דיברה לפני המלך (ב אסתר ח3) מייד באותו יום שבו נתלה המן, שהרי באותו יום היא היתה בטוחה שהיא מוצאת חן בעיני המלך, והיא לא היתה לוקחת את הסיכון שהמלך ישנה את דעתו. אם כך ממה נבע העיכוב בקריאת סופרי המלך? מדוע "ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחדש השלישי הוא חדש סיון בשלושה ועשרים בו"?

1. ייתכן שהמלך רצה להשתמש באותם שליחים ששלח המן - בין מסיבה"ביורוקרטית" של חיסכון בתקני כוח אדם, ובין מסיבה עקרונית, כדי שהעמים יתנו אימון בשלוחים שאכן נשלחו שוב מטעם המלכות: "שהמתין עד שיבואו השלוחים ששלח המן, כדי שיהיו אותם השלוחים יכולים להשיב את הגזירה. וזהו דכתיב" הרצים יצאו דחופים ומבוהלים ", כי בתחלה שלחם להרוג את היהודים, ותיכף כשחזרו שלחם שהיהודים ירדו בשונאיהם" (הגר"א על סדר עולם רבה כט).

2. וייתכן שהיתה סיבה רוחנית לעיכוב. לפי אחד הפירושים, המלך אחשוורוש עלה לשלטון מייד אחרי המלך כורש, שהתיר ליהודים לחזור לא"י ולבנות את ביהמ"ק השני (ראו עזרא ד). הכרזת כורש סיימה את 70 שנות הגלות שנגזרו על עם ישראל, ולאחריהן כל עם ישראל היה אמור לחזור לא"י. אבל היו רבים מבני ישראל שלא עלו לא"י אלא נשארו בגלות. ה' רצה להוכיח את בנ"י על כך שנשארו בחו"ל, ולכן הביא עליהם גזירה שתפחיד אותם ותזכיר להם שהם צריכים לחזור לא"י. הגזירה היתה בתוקף חודשיים ו-10 ימים, כלומר בדיוק 70 יום - "יום לשנה" (כמו בבמדבר יד34) - כדי להזכיר לבנ"י ש70 השנים של הגלות נגמרו והם צריכים לחזור לא"י (ע"פ הרב מנחם ליבטג; ראו גם מגילת אסתר - נגד הישארות בגלות).

אולם, החשבון כולו מעורר שאלה:

מסיבות אלו, נראה שאפשר להציע חשבון אחר.

2. סיון

אסתר ומרדכי החליטו לארגן צום, אבל לא כתוב שהם ארגנו את הצום באופן מיידי. לכנוס את כל היהודים ולארגן צום זה עניין לא פשוט, וייתכן שזה לקח כמה שבועות, עד י"ט בסיון. לפי זה:

תגובות