מבנה משלי א

קוד: מבנה משלי א בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

הפרק משלי א כולל כמה פרשיות:
האם יש הגיון בסדר הפרשיות? האם ניתן למצוא כאן מבנה מסודר?

1. טבלה - מוסר אב ותורת אם

ייתכן שיש כאן מבנה של טבלה: לאחר הכותרת, פסוק 8 מדבר על מוסר אב ועל תורת אם; בקטע הבא, ה"גיבורים" (הרעים) הם הגברים החטאים, ולכן הקטע מתאים להגדרה "מוסר אב"; ובקטע האחרון, ה"גיבורה" (הטובה) היא האישה החכמה, ולכן הקטע מתאים להגדרה "תורת אם":

פסוק 8 שמע, בני, מוסר אביך,
פסוק 8 ואל תטש תורת אמך...
פסוק 10 בני! אם יפתוך חטאים, אל תבא!...
פסוק 20 חכמות בחוץ תרנה, ברחובות תתן קולה...

אולם, לא נראה שזו היתה כוונת הסופר, שכן ההקבלה בין "מוסר אביך" ל"תורת אמך" היא ברורה, אבל הקטעים שאחריהם לא מקבילים בשום מובן:

2. טבלה - גברים מסוכנים ונשים מסוכנות

ע"פ הגר"א, יש להקביל את פרקנו לפרקים ז-ח: בפרק ז, הנושא העיקרי הוא פיתויי האישה הסוררת, והוא מקביל לפסוקים 10-19 בפרקנו, המתארים את פיתויי הגברים החטאים; ובפרק ח, הנושא העיקרי הוא קריאתן של החכמה והתבונה, והוא מקביל לפסוקים 20-33 בפרקנו, המתארים קריאה של החכמה.

לפי זה, קריאתה של החכמה בפרק א עומדת כנגד הפיתויים ה"זכריים" - פיתויי השוד והאלימות שנזכרו באמצע הפרק; וקריאתה של החכמה בפרק ח עומדת כנגד הפיתויים ה"נקביים" - פיתויי התאוה שנזכרו בפרק ז; ראו זכר ונקבה בספר משלי:

פסוק 8 שמע, בני, מוסר אביך, פסוק 8 ואל תטש תורת אמך...
משלי א10 בני! אם יפתוך חטאים, אל תבא...

משלי א20 חכמות בחוץ תרנה, ברחובות תתן קולה...

משלי ז10 והנה אשה לקראתו, שית זונה ונצורת לב...

משלי ח1 הלא חכמה תקרא, ותבונה תתן קולה...


אולם, ישנו הבדל מהותי בין שתי הקריאות הללו של החכמה - הקריאה בפרק א היא לפתיים הנמצאים בחברתם של לצים וכסילים, והקריאה בפרק ח היא לאנשים חשובים, מורים ומנהיגים (ראו שלוש קריאות של החכמה); קשה להסביר את ההבדל הזה על-פי החלוקה לפיתויים "נקביים" לעומת "זכריים".

והפרק עדיין מחכה לניתוח טוב יותר.

תגובות