לא לחכות שקצין, שוטר או מושל יפתרו לנו את הבעיות

קוד: ביאור:משלי ו7 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי ו6-8: "לֵךְ אֶל נְמָלָה, עָצֵל, רְאֵה דְרָכֶיהָ וַחֲכָם! אֲשֶׁר אֵין לָהּ קָצִין שֹׁטֵר וּמֹשֵׁל; תָּכִין בַּקַּיִץ לַחְמָהּ, אָגְרָה בַקָּצִיר מַאֲכָלָהּ"

אנשים רבים נוהגים לקטר ולהתלונן על המצב, ומסכמים את תלונותיהם במשפט כגון "הצבא חייב לפעול; המשטרה צריכה להתערב; מתי הממשלה כבר תעשה משהו?!". לפי ספר משלי, הגישה הזאת היא עצלות, וכדי להשתחרר מגישה זו יש ללמוד את דרכיה של הנמלה.

הנמלים יודעות שבקיץ עליהן לאגור מזון לחורף, אולם הן לא מחכות ש"הממשלה תעשה את זה", אלא מתארגנות ועושות את זה בעצמן. במושבות של נמלים ישנה נמלה אחת שנחשבת ל"מלכה", אך היא אינה עוסקת בניהול, אלא רק יושבת בקן, אוכלת ומטילה ביצים. הנמלים הפועלות מסתובבות בחוץ בלי אף קצין, שוטר ומושל שאומר להן מה לעשות, ובכל זאת הן משתפות פעולה ומכינות את עצמן לחורף.

האזרח העצל אמור להתבונן בנמלה וללמוד ממנה, להפסיק לחכות לממשלה. אם הוא מזהה בעיה - שייקח יוזמה, יאסוף את חבריו, וביחד יפעלו כדי לפתור את הבעיה.

מקורות ופירושים נוספים

בהמשך הספר מביא החכם דוגמה נוספת ליצור קטן המסתדר מצויין בלי מלך, משלי ל27: "מֶלֶךְ אֵין לָאַרְבֶּה - וַיֵּצֵא חֹצֵץ כֻּלּוֹ".

כדוגמה לאדם שלקח יוזמה והצליח להשפיע, ראו מחאת האוהלים של אלקנה למען המשכן.

פירשנו שהפסוק נועד לעורר אנשים לעשות מעשים טובים גם כשאין מנהיג; וחז"ל פירשו שהפסוק נועד לעורר אנשים שלא לעשות מעשים רעים גם כשאין מנהיג: "ראה דרך ארץ שיש בה, שבורחת מן הגזל... אף על פי שאין עליה אחראי... אתם, שמיניתי לכם שופטים ושוטרים, על אחת כמה וכמה שצריכים אתם לשמוע להם ולהיזהר מן הגזל" (רבי שמעון בן חלפתא, דברים רבה ה ב).

ישנן מידות טובות נוספות שאפשר ללמוד מהנמלים.

בתלמוד בבלי מסופר על רבי שמעון בן חלפתא, שניסה לבדוק אם אכן "אין לה קצין שוטר ומושל": "אמר: איזיל איחזי אי ודאי הוא דלית להו מלכא. אזל בתקופת תמוז, פרסיה לגלימיה אקינא דשומשמני, נפק אתא חד מינייהו, אתנח ביה סימנא, על אמר להו 'נפל טולא', נפקו ואתו, דלייה לגלימיה, נפל שמשא, נפלו עליה וקטליה. אמר: שמע מינה לית להו מלכא, דאי אית להו, הרמנא דמלכא לא ליבעו?!" (תלמוד בבלי, חולין נז:). רשב"ח גרם לנמלים לחשוב בטעות שנמלה אחת רימתה אותן, והן מייד התנפלו עליה והרגו אותה. הוא הסיק מכאן שלנמלים אין מלך, שכן אילו היה להן מלך, הן לא היו "לוקחות את החוק לידיים" אלא מחכות לגזר-דינו של המלך.

אבל שאר החכמים לא הסכימו למסקנה זו: "אמר לו רב אחא בריה דרבא לרב אשי: ודלמא מלכא הוה בהדייהו? אי נמי הרמנא דמלכא הוו נקיטי? אי נמי בין מלכא למלכא הוה?... אלא, סמוך אהימנותא דשלמה": ייתכן שהמלך היה בקבוצת הנמלים שהרגו את ה'רמאית', יתכן שהמלך כבר הוציא גזר-דין, וייתכן שבדרך-כלל יש מלך אלא שבדיוק באותו זמן היתה ממשלת מעבר... רב אחא למעשה מלמד כאן, בנימה מבודחת מעט, את אחד העקרונות החשובים בחשיבה המדעית - אי אפשר להסיק מסקנות מתצפית אחת, כי לתצפית אחת יכולות להיות הרבה פרשנויות שונות.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • ניתן למצוא מחקרים נוספים על נמלים בערך Ant בויקיפדיה האנגלית, הכולל הפניות לכ-150 מחקרים מדעיים על נמלים.
 • ממעינה של תורה פרשת השבוע פרשת שופטים: זהו שאמר הכתוב: ג€�לך אל נמלה עצל, וראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלהג€� - אתה העצל, לך אל הנמלה וראה את דרכיה ולמד ... (cache)
 • דרשות: לך אל נמלה, מיעץ המלך שלמה לעצל, ראה דרכיה וחכם: אשר אין לה קצין שוטר ומושל, ... אשר אין לה קצין שוטר ומושל, לא מנהיג נערץ, לא נוגש צמוד וגם לא רודן איום ... (cache)
 • חולין נז ב ג€“ ויקיטקסט: 28 ספטמבר 2008 ... אי ודאי לית להו מלכא - דכתיב אשר אין לה קצין והיינו עסקן דלא בעי למיסמך אהימנותיה דשלמה: הנמלים - אוהבים צל ושונאים חום: דשומשמני - נמלים: ... (cache)
 • חולין נז: אמר רב משרשיא: דכתיב (משלי ו,ו) לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם [פסוק ז] אשר אין לה קצין שוטר ומושל [פסוק ח] תכין בקיץ לחמה [אגרה בקציר מאכלה]; ... (cache)
 • ישיבת ההסדר עכו, חברותא או מיתותא?: שלמה המלך אמר[2]: "לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל". ... ביאר הרב וייצמן שסוף הפסוק- "אשר אין לה קצין שוטר ומושל" הוא ביאור של ... (cache)
 • רבי שמעון בן חלפתא - תנאים: ספר משלי אומר "לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם: אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תביא בקיץ לחמה". רבי שמעון החליט לברר האם אכן אין לנמלים מלך. מה עשה? ... (cache)
 • שטן מסכת תליך מב: אשר אין לה קצין והיינו עסקן דלא בעי למיםמך אהימנותיה ... אשר אין לה קצין שוטר ומושל: א ת זה דרש ר שמעון בן חלסתא בחידהו נאשר מקר ומצא ... (cache)
 • בס"ד: ... מבריה ולא שופט ולא שוטר יש לה שנא' (שם) אשר אין לה קצין שוטר ומושל אתם שמניתי לכם שופטים ושוטרים עאכ"ו שתשמעו להן הוי שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך: ... (cache)
 • .Eigenthiimer, Herausgeber, u. verantwortlicher Redacteur J. Kohn...: אשר אין לה קצין שוטר ומושל,. ראה דרכיה וחכס. בקץ לחמה אגלה בקציר מאכלה. ... שנא אשר אין לה קצין שוטל ומושל;. שופטים ושוטרים עאכוכ עכל. ... (cache)
 • לך אל נמלה, עצל - מאמרים: אשר אין לה קצין שוטר ומושל תכין בקיץ לחמה". ידוע ומפורסם כי הנמלה לא חיה יותר מממוצע של ששה חודשים. בתקופה קצרה זו אין היא מסוגלת לאכול יותר מגרגיר או גרגיר ... (cache)
 • ילקוט הקרמה ב.לאל ז 13: שוטר יש לה שנאמר שם אשר אין לה קצין שוטר ומושל אתם שמיניתי. לכם שופטים ושוטרים עאכוכ שתשמעו להן הרי חזינן שחנמלח בורחת מן. הגזל ואינה נוטלת שאינה שלה ומאין ... (cache)
 • מדרש רבה - שפטים: זש"ה (משלי ז) לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה מה ראה שלמה ללמד לעצל מן הנמלה. ... (cache)
 • זרע אברהם: עצצ ראה דרכיה יחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל. ירצה שעם שאין לה קצין שזטר זתישל שיישיר אותה. אז שייסרנה כחשר תטעה נפעילתיה הנה היא מעצמה ... (cache)
 • מקדש ואבן נגף לבתי-ישראל / משה ליב ליליינבלום: עליהם לדעת, כי לאסוננו בענינים שבינינו לעצמנו הננו כנמלה " אשר אין לה קצין ושוטר", וכל הימים אשר לא תהיה בנו אחדות בפעולות ואורגניזציה אי-אפשר לשום גבול ... (cache)
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים: ועל זה אמר שלמה: לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל (משלי ו). רוצה לומר שאין לה קצין שוטר ומושל שיכריחנה על הגזל, ואעפ"כ תזהר ממנו ... (cache)
 • הדגן והגורן: "לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה" (משלי ו', ח'). מה ראה שלמה ללמד לעצל מן הנמלה? רבנן אמרו:. ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - פרקי שירה;: ... ובעברם עליו יריחו אותו שהוא מאחרת ממינם ויניחוהו, כי לא יקחו דבר שאינו ראוי, ועל זה אמר שלמה לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל ... (cache)
 • נמליים ג€“ ויקיפדיה: אחריות ומסירות לעבודה גם ללא בוס שמשגיח עליה: "אשר אין לה קצין שוטר ומושל" (משלי ו ז); תכנון מראש - הכנת מזון מעונת השפע לעונת המחסור: "תכין בקיץ לחמה, ... (cache)
 • יחס היהדות להתבוננות בטבע / שגית אבו: בדברו על החריצות, אין ר' יוחנן מתכוון למה שכבר אמר שלמה המלך במשלי ו,ו-ח: "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם; אשר אין לה קצין שוטר ומושל; תכין בקיץ לחמה. ... (cache)
 • שירת הבריאה פרק שירה: אשר אין לה קצין שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר, מאכלה. עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך. מעט שנות, מעט תנומות, מעט חבוק ידים לשכב. ... (cache)
 • untitled: ראה דרכיה והכם: אשר אין לה קצין שוטר ומושל: תכין בקיץ. להמה בקציר מאכלה (משלי ר, ו-ה). פסוק זה קורא לעצל. לעיין כהתנהגות הנמלה וגתועלתה המאפשרת היים גם ... (cache)
 • טיולים | צימרים | קברי צדיקים נמלה: לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה", מה ראה שלמה ללמד לעצל מן הנמלה, רבנן אמרי הנמלה הזו שלשה בתים יש ... (cache)
 • ויקיפדיה:הכה את המומחה/ארכיון65 ג€“ ויקיפדיה: (תלמוד בבלי מסכת חולין דף נז עמוד ב) אמר ר' משרשיא, דכתיב: (משלי ו') לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל תכין בקיץ לחמה אמר: איזיל ... (cache)
 • בינלאומיים ֲ« חיפושים כמשל: אשר אין לה קצין שוטר ומושל. מאת aharoni: 2009-07-03 בשעה 10:25 | להגיב. השכלתי. אני באמת צריך לקרוא פעם את משלי ביסודיות. (ואת כל שאר התנג€�ך.) ... (cache)
 • טבת תשס"ז עלון הקשר של ישיבת שבי חברון מחיל אל חיל בענין הגיוס...: "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם: אשר אין לה קצין שוטר ומושל: תכין בקיץ לחמה ... וכן הנמלה כתיב עליה " אשר אין לה קצין ושוטר" כלומר שאין לה קצין אשר הוא מאחד ... (cache)
 • חידוש| אלול- אשכול ענק! חלק ג' - FXP.co.il: ועין במדרש (פרשת משפטים): ''לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שטר ומשל וכו' '' (משלי ו, ו ז), ולא שוטר יש לה, אתם שמניתם לכם שופטים ושוטרים על ... (cache)
 • התנ"ך: ספר משלי מכיל מגוון מראי מקום לחסכנות (משלי ו: ו-ח: "לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר") נהיה אכן ... (cache)
 • איזו דרך תבחרו? - TheMarker Cafe: נראה שהתשובה כתובה בפסוקים הבאים: "אשר אין לה קצין שוטר ומושל; תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה ": 1. ע"פ דוד ויסקוט, חכמתה של הנמלה היא, שאינה עובדת אצל ... (cache)
 • פרק שירה המבואר, חשיבות אמירת פרק שירה: ... ובעברם עליו יריחו אותו שהוא מאחרת ממינם ויניחוהו, כי לא יקחו דבר שאינו ראוי, ועל זה אמר שלמה: לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל ... (cache)
 • האם לתת צדקה למי שאינו עוזר לעצמו?: עצל הוא אדם שנמנע מעבודה גם כשהוא עצמאי, בלי "בוס": (משלי ו6): "לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה. ... (cache)
 • Explorations: D'Varim - Tisha B'Av: וכן הנמלה כתיב עליה (משלי ו, ו-ז) "לך אל נמלה עצל אשר אין לה קצין ושוטר", כלומר שאין לה קצין אשר הוא מאחד ומקשר הכלל, וכדאיתא בפרק אלו טריפות (חולין נז ע"ב) ... (cache)
 • חדיר צבעים נבלם הצאים ויען ויאמר אל העמדים 1 צאים ויהושע היה לבוש: אשר אין לה קצין. שטר.2 dir. 26, 11. ויהי לעוזיהו היל עשה. השוטר.Jer. 1, 11. ויהי דבר ה אלי לאמר. שקד.Koh. 12, 5. גם מגבה ייראו. הישקר 10.Prov. 26, 7 ... (cache)
 • ויקיפדיה:מזנון/ארכיון 170 ג€“ ויקיפדיה: כמו הנמלה בדברי שלמה המלך, "אשר אין לה קצין שוטר ומושל", כך גם ויקיפדיה, עם אופיה החופשי ביותר, נטולת כאוס לחלוטין, והמידע שבה מוגש לקורא בצורה ערוכה ... (cache)
 • New Stage | במה חדשה | |פילוסופיה| - לך תחכים: 'לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל [רבי תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה' (משלי ו) אמר איזיל איחזי אי ודאי הוא דלית להו מלכא. ... (cache)

תגובות