הנוטע אוזן הלא ישמע?! אם יוצר עין הלא יביט?!

קוד: ביאור:תהלים צד9 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בתגובה לרשעים, שטענו שה' אינו רואה אותם פוגעים באלמנות ויתומים, אמר המשורר:

תהלים צד9: " הֲנֹטַע אֹזֶן הֲלֹא יִשְׁמָע?! אִם יֹצֵר עַיִן הֲלֹא יַבִּיט?! "

לא ברור מה בדיוק מוכיחה השאלה הרטורית הזו, והרי ה' גם יצר את הקיבה - האם זה אומר שהוא אוכל?!

הרמב"ם התייחס לשאלה זו והסביר, שהיצירה מעידה על ידיעה: " פשוט הוא, שכל עושה כלי מן הכלים, אלמלי שהמעשה אשר ייעשה באותו הכלי מצוייר מדעתו - לא היה יכול לעשות לו כלי. המשל בכך, שאם לא יצייר הנפח בדעתו עניין התפירה ויבין אותו, לא היה עושה את המחט בצורה זו אשר לא יתכן לתפור כי אם בה, וכך שאר הכלים.

וכיון שחשב מי שחשב מן הפילוסופים שאין ה' משיג את הפרטים הללו, מפני שהם ממושגי החושים, והוא יתעלה אינו משיג בחוש אלא השגה שכלית, הוכיח להם במציאות החושים, ואמר, אם הייתה השגת הראות נעלמת ממנו ואינו יודעה, היאך המציא את האברים הללו המיועדים להשגה בראיה, האם אפשר לחשוב כי במקרה אירע שתתחדש לחה מסוימת זכה, ותחתיה לחה אחרת כך, ותחתיה שכבה מסוימת, קרה שניקב בה חור ובאה כנגד אותו החור שכבה זכה קשה, כללו של דבר לחיות העין ושכבותיה ועצביה שהם בתכלית השכלול כפי שכבר ידוע, וכולם המטרה בהם תכלית הפעולה הזו, היחשוב משכיל שזה נעשה במקרה?! לא, אלא הוא בכוונה מצד הטבע בהחלט כמו שבאר כל רופא וכל פילוסוף.

ואין הטבע בעל דעה וניהול, וזה מוסכם מכל הפילוסופים, אלא הניהול האומנותי הזה נעשה לפי השקפת הפילוסופים על ידי מוצא שכלי, והוא ממעשה בעל שכל לפי השקפתנו, והוא אשר הטביע הכוחות הללו בכל דבר שימצא בו כה טבעי. ואילו היה שאין אותו השכל משיג את העניין הזה ולא יודעו, היאך המציא, או נמצא ממנו לפי אותה ההשקפה, טבע המכוון כלפי מטרה זו שאין לו ידיעה בה? ובצדק קראם בוערים וכסילים .

ואחר כך בא לבאר כי זה חיסרון בהשגתנו, ושה' יתהדר ויתרומם הוא אשר נתן לנו את השכל הזה אשר בו נשיג, ומחמת קוצר יכולתנו להשיג אמתתו יתעלה נוצרו לנו השיבושים הגדולים הללו, וידוע לפניו יתעלה אותו החיסרון שלנו, ושבינתנו זו המוגבלת אין להתחשב במה שגרמה מן ההעזה. אמר: המלמד אדם דעת, ה' יודע מחשבות אדם כי המה הבל " ( מורה נבוכים ג יט) . באותו אופן, כמובן, ה' יצר את הקיבה ומכאן שהוא מבין את משמעות וחשיבות האכילה. כך גם בדברי חז"ל, היצירה מעידה על היוצר.

מעבר לכך: העובדה שה' יצר את העין ואת האוזן, המאפשרים לנו לראות ולשמוע, מוכיחה שה' מייחס חשיבות לכל הפרטים הקטנים שאפשר לקלוט בעזרת העיניים והאוזניים; בניגוד לדעת הפילוסופים, האומרים שה' אינו מתייחס לפרטים אלה כי הם מתחת לכבודו.

לפעמים, אנשים רואים מעשי עוולה, וטוענים "הרשעים מצליחים, אין צדק". המשורר אומר לאותם אנשים: "כמו שאתם רואים - כך גם אנשים אחרים רואים; כך גם ההוויה כולה רואה; כך גם ה', שיצר את ההוויה ויצר את כושר הראיה, רואה הכל. ולכן, בסופו של דבר, כל אותם אנשים שפועלים נגד ההוויה, ונגד חוקי ה' שיצר אותה, יישמדו".


באותו אופן יש לפרש את הפסוק הבא:

תהלים צד10: " הֲיֹסֵר גּוֹיִם הֲלֹא יוֹכִיחַ, הַמְלַמֵּד אָדָם דָּעַת?! "

ה' יוסר גויים , כלומר, הוא נטע באדם את המוסר הטבעי, ייסורי המצפון: "כמו שאתם מרגישים את חוש המוסר הטבעי שלכם מתקומם נגד הרשעים, כך בוודאי גם ההוויה כולה מתקוממת, ובוודאי גם ה', שיצר את המוסר הטבעי הזה, מתקומם, והוא בוודאי ישמיד את אותם רשעים"; ה' מלמד אדם דעת , כלומר, הוא נטע באדם את השכל המאפשר לו לדעת דברים, והוא בוודאי יודע מהי הדרך הנכונה להשמיד את אותם רשעים.

מקורות ופירושים נוספים

יצירת העין והאוזן ע"י ה' נזכרת גם ב משלי כ12: " אֹזֶן שֹׁמַעַת וְעַיִן רֹאָה, ה' עָשָׂה גַם שְׁנֵיהֶם "; שם כנראה המשמעות היא אחרת ( פירוט).

" הנוטע אזן - שמא הקב"ה שנטע אוזן לא ישמע צעקת עמו ועניו?! הלא יוכיח - ייסר אתכם על כך " ( רש"י) .

" הנוטע" - הלא בודאי הנוטע אוזן הוא ישמע כי אם היתה השגת השמע נעלמה ממנו איך ברא האוזן כלי השמע. "אם יוצר עין" - אם אמנם הוא יוצר עין הלא בודאי לא נעלמה ממנו השגת הראות. "היוסר" - המייסר את הגוים במבול ובהפלגה הלוא יוכיח אתכם. "המלמד" - הלא הוא המלמד לאדם דעת ובהבטה מועטת יבין מעשיכם ועליהם הוכח יוכיח. " ( מצודות) .

" (י-יא) "היוסר", ר"ל כן יוכיח ה' ויתוכח להשיב על דברי פועלי און וטענותיהם, וזה "יוכיח" מצד שהוא "יוסר גוים", ומצד שהוא "מלמד לאדם דעת", שוכוחו יתגלה, אם ע"י אדם פרטי שמלמדו דעת, כמו שיגלה ליחידי סגולה חכמים או נביאים וילמדם שידעו אופני השגחתו, או שיוכיח ע"י שייסר גוים וגדולים ביסורים עד שעיז יכירו השגחתו ושכרו וענשו כמו ששם אותותיו במצרים ובכמה אומות להודיע השגחתו, וכן יוכיח "ה' אשר הוא יודע מחשבות אדם כי המה הבל", שיוכיח ויראה שלא לבד שיודע את מעשיו כי גם יודע מחשבותיו והבליו ואין דבר נעלם מאתו: " ( מלבי"ם)

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • להסתכל בלי לראות: הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט. זהו קל וחומר - האם מי שיצר את העין לא יכול להביט בעצמו? נראה, שבנקודה זו טמונה הבנת המשמעות של הראיה. הראיה תלויה בכך שהקב"ה ... ( cache)
 • א-ל נקמות הופיע / אברהם ישראל שריר: הנטע אזן הלא ישמע ...", ולאחר מכן הוא מנחם אותם (גם בארבעה פסוקים): "אשרי הגבר... כי לא יטש ה' עמו... כי עד צדק ישוב משפט...". שלוב, שהוא כאמור, תמוה. החלק השלישי (ט"ז-כ"ג), ... ( cache)
 • Yeshiva.org.il- תהלים פרק צד: ... ונחלתך יענו: (ו) אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו: (ז) ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב: (ח) בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו: (ט) הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט: (י) היסר ... ( cache)
 • ספר הכוזרי - שלישי: רואה הוא כטענה נכונה את דברי דוד הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט ואת כל דברי דוד במזמור ה' חקרתנו ותדע כי בהסתכלו באבריו מוצא הוא את כלם ערוכים בחכמה בהנהגה ... ( cache)
 • באורי אגדות אבות: ... בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עברה דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים רואה הוא כטענה נכונה את דברי דוד הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט. ( cache)
 • ב': כל הכשרונות וכל השכל של אותו האדם זה מאלוהים, " הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט", וזה טיפה מה שהאדם מקבל מאלוהים, הרי אלוהים ששלם בכל השלמויות שבעולם, מקור ... ( cache)
 • ספר הכוזרי - חמישי: שביעית האלוה ית' יודע הכל כגדול כקטן ודבר לא יעלם מידיעתו שהרי הוכח כי הוא ברא הכל וסדרו ותקנו ככתוב הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט גם חשך לא יחשיך ממך וגו' כי אתה ... ( cache)
 • הא-לוהים לפי התנ"ך: הנוטע אזן - הלא ישמע, אם יצר עין - הלא יביט (?!)". הסבר: פסוק זה מסביר כי מי שיצר את עיני האדם, את אוזניו ואת גופו, ודאי שהוא בורא חכם שאין גדול ממנו, ולכן הוא מסוגל לראות ... ( cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | חיים לאחר המוות לפי התנ"ך: 20 אוגוסט 2009 ... הנוטע אזן - הלא ישמע, אם יצר עין - הלא יביט". הסבר: פסוק זה בא במטרה להוכיח את הטפשים שחושבים שא-לוהים לא רואה ושופט אותם. בפסוק זה מסביר המחבר ... ( cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | שפינוזה ודעותיו: ... מתוך עיוורון (תהילים, פרק צד): "בינו בערים בעם, וכסילים מתי תשכילו, הנוטע אוזן - הלא ישמע, אם יצר עין - הלא יביט, היסר גויים - הלא יוכיח, המלמד אדם דעת. ( cache)
 • תהילים - פרק צד: ... וגר יהרגו ויתומים ירצחו ז ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב ח בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו ט הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט י היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת ... ( cache)
 • דעה: בין שלמה בניזרי לאשתו של אהוד ברק: 19 אוקטובר 2010 ... היסר גוים הלא יוכיח ..אשרי הגבר אשר תיסרנו.. עד צדק ישוב משפט... ברב שרעפי תנחומיך ישעשעו נפשי... כל הפרק קולע ממש למציאות המעצבנת. יעקב | 20/10/2010 ... ( cache)
 • שער ברסלב - שירי ברסלב - ניגוני חסידי ברסלב - נעימות ברסלב: היוסר גוים, הלא יוכיח? המלמד אדם דעת ". הלחן הינו עתיק מאוד, ויש אומרים כי מקורו בבית המקדש, והלווים, ששרוהו מעל הדוכן, הם שלקחוהו עמם לגלות. לחץ כאן להאזנה. נעימות ברסלב ... ( cache)
 • "בהר סיני": בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תשכילו. הנוטע אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. היוסר גויים הלא יוכיח, המלמד אדם דעת . ה' יודע מחשבות אדם, כי המה עוול. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ... ( cache)
 • שער ברסלב - שירי ברסלב - ניגוני חסידי ברסלב - שונות: ניגון התעוררות על המילים "בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו, הנוטע אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, היוסר גוים הלא יוכיח, המלמד אדם דעת . ה' יודע מחשבות אדם כי המה הבל" ... ( cache)
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים: ... מה שהמציא, כמאמר הכתוב: הנוטע אוזן הלא ישמע וגו' היוסר גויים הלא יוכיח המלמד אדם דעת (תהלים צ"ד). הרי שלקח ראיה על היותו משיג ויודע מצד שההשגות והדעות מושפעות ממנו. ( cache)
 • צפו ושתפו, ברגעים... | Facebook: עקב: בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו: הנוטע אוזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט: היוסר גויים הלא יוכיח המלמד אדם דעת : ה' יודע מחשבות אדם כי המה הבל:אשרי הגבר אשר תיסרנו ... ( cache)
 • הבלוג (כללי) - אחרית הימים גוג ומגוג נבואות גאולה משיח בן דוד המשיח הגאולה...: היוסר גויים - הלא יוכיח, המלמד אדם דעת . ה' יודע מחשבות אדם, כי המה הבל. אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה, ומתורתך תלמדנו. להשקיט לו מימי רע, עד יכרה לרשע שחת. כי לא ייטוש ה' עמו, ... ( cache)
 • צער - שאל את רביד - אורלנוער: זה ממשלא המקרה, אמרו חז"ל "היוצר עין הלא יביט אם יוסר גויים הלא יוכיח המלמד אדם דעת " אם לנו יש רחמנות, גם למי שברא אותנו יש רחמנות, שנאמר: "ורחמיו על כל מעשיו". ( cache)
 • מקורות - אחרית הימים גוג ומגוג נבואות גאולה משיח בן דוד המשיח הגאולה...: היוסר גויים - הלא יוכיח, המלמד אדם דעת . ה' יודע מחשבות אדם, כי המה הבל. אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה, ומתורתך תלמדנו. להשקיט לו מימי רע, עד יכרה לרשע שחת. כי לא ייטוש ה' עמו, ... ( cache)
 • 75: ... בחינת: "בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו, הנוטע אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, היוסר גוים הלא יוכיח, המלמד אדם דעת ", כל הרחמנות שיש בנו, מקורה באל רחמן וגם אם אתה ... ( cache)


תגובות