בשׂמים

קוד: בשׂמים בתנ"ך

אהלות

אהלים

בֹשֶׂם

זְנִים

חלבנה

כֹפֶר5

כרכום

לבונה

לֹט

מוֹר

נטָף

נכֹאת

נרְדְּ

סַם

צרי

קטוֹרה

קטורת

קידה

קיטר[ע]

קנמון

קציעה

שחלת

תוספות ותגובות