עד עולם / לעולם ועד

קוד: עד עולם - לעולם ועד בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

הביטויים עד עולם / לעולם ועד  , חוזרים על עצמם הרבה
בראשית יג טו: כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם:
שמות טו יח   : ה' ימלך לעלם ועד:
מהקבלת הפסוקים ניתן לראות ש:
עד מקביל ל קדם (מזרח) (עד - עדות.. השמש עולה ומעידה על עצמה)
         ומולו עולם (מערב) (= עלם / עלום / חושך / ערב) (השמש יורדת ונ-עלמ-ת)
דברים לג טו:                                                   ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם:  
דברים לג כז:                                                      מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם..:  
בראשית מט כו:               ברכת אביך גברו על ברכת הורי   עד      תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו:
חבקוק ג ו: עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד      שחו גבעות עולם הליכות עולם לו:
--
ישעיה נא ט      : עורי עורי לבשי-עז זרוע ה' עורי כימי קדם דורות עולמים..:
מיכה ה א         : .. ומוצאתיו מקדם מימי עולם:  
תהלים עז ו       : חשבתי ימים מקדם שנות עולמים:  
תהלים קיט קנב: קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם:  
משלי ח כג        : מעולם נסכתי מראש מקדמי -ארץ:  
מלאכי ג ד         : וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמניות:
דברים יג יז        : .. והיתה תל עולם לא תבנה עוד:
יהושע ח כח      : וישרף יהושע את-העי וישימה תל- עולם שממה עד היום הזה:
יואל ב ב           :.. כמהו לא נהיה מן- העולם ואחריו לא יוסף עד -שני דור ודור:
יואל ב כז          : וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני ה' אלהיכם ואין עוד ולא-יבשו עמי לעולם:
תהלים ק ה      : כי-טוב ה'לעולם חסדו ו עד -דר ודר אמונתו:

תגובות