לשע ואלישע

מאת: אביתר כהן

לשע ואלישע
בראשית י19: "ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה
עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע "
העיר לשע מזוהה עם קלירוהי = עין טב (זה משמעות השם היווני קלירוהי)
והנה קשה להתעלם מהקשר בין לשע לאלישע
אלישע הפך מעיין רע למעיין טוב
ועוד מרומז על כך: "מושב העיר טוב "
מלכים ב ב19: "ויאמרו אנשי העיר אל אלישע
הנה נא מושב העיר טוב
כאשר אדני ראה והמים רעים והארץ משכלת.
ויאמר קחו לי צלחית חדשה ושימו שם מלח ויקחו אליו.
ויצא אל-מוצא המים וישלך-שם מלח
ויאמר כה-אמר ה' רפאתי למים האלה
לא-יהיה משם עוד מות ומשכלת.
וירפו המים עד היום הזה כדבר אלישע אשר דבר"
בעין טב נהגו לקדש את החודש (ראיית הלבנה)
"אמ' ליה ר' לוי לר' חייא. זיל לעין טב וקדשיה לירחא
ושלח לי סימנא. דוד מלך ישראל חי וקיים"
ואין מקום יותר מתאים מנקודה עיקרית בקצה הארץ בגבול המזרחי.
--
אמנם היום מעין אלישע מזוהה עם עין א-סולטאן ליד יריחו
וקלירוהי בעבר ים המלח
אבל אני חולק על הזיהוים

תגובות