צדיק = ישר / תם / שלם

קוד: צדיק = ישר / תם / שלם בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

צדיק פירושו למעשה אדם ישר / תם / שלם

התרגום הארמי מתרגם צדיקים = תריצין

ואין תירוץ אלא יישור

נח היה איש צדיק {=} תמים

מלכי צדק היה מלך שלם

אדני צדק היה מלך ירושלים {= עיר שלם }

ירושלים נקראה עיר הצדק

באוגריתית צדק בא בצמידות למישור

לצדק (שלם) יש כנראה גם משמעות של ידיד (כמו בערבית)

ולכן מעניין הזהות בין שלמה (שלם)לבין ידידיה

שמואל ב יב24: "וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן                       

                       ויקרא את שמו שלמה וה' אהבו. וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את-שמו ידידיה בעבור ה' "

ישעיהו ה1: "אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם היה לידידי בקרן בן שמן"

שיר השירים א1: "שיר השירים אשר לשלמה "

שיר השירים ח11: "כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף"

(בעניין הקשר בין הפסוקים האחרונים (שירת הכרם) ראו מאמרו של טור סיני בספרו הלשון והספר)

 --

דברים ט5: "לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את ארצם.."

דברים לב4: "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא"

 

תהלים ט9: "והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים במישרים "

תהלים נח2: "האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם"

תהלים צח9: "לפני ה' כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים "

משלי א3: "לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים "

משלי ב9: "אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב"

 

בראשית ו9: "אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח"

איוב יב4: "שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים "

משלי יא5: "צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע"

בראשית יד18: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון"

יהושע י1: "ויהי כשמע אדני צדק מלך ירושלם.."

 

תהלים כה21: "תם וישר יצרוני כי קויתיך"

תהלים לז37: "שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום"

איוב א1: "איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע"

משלי כט10: "אנשי דמים ישנאו תם וישרים יבקשו נפשו"

   

 

ועוד הרבה פסוקים..

תגובות