עתוד = עומד (עמוד , מוסד , איתן , רגל , במה)

קוד: עתוד= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

כתבתי בעבר שיש לדעתי קשר בין עתיד לבין עומד
כמו שאנחנו משתמשים בביטוי "אני עומד לעשות.."   במובן של "אני עתיד לעשות.."
ומסתבר שיש קשר בין עתיד = עומד = עמוד = עתוד..

השמים / תבל / ארץ מדומים כעומדים על עמודים (עתודים / מוסדות / איתנים / רגליים)

הלויתן מתואר כמעורר (מרעיד / מרגיז - מזיז) את העתידים (עמודי הארץ)
וכך גם הרפאים מתוארים כמעוררי עתודי (עמודי) ארץ
כנראה יש קשר בין הכינוי רפאים (ענקים) ללויתן הענק (היצור הגדול בעולם)

איוב ט6 : "המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון"
איוב כו11 : "עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו"

ישעיהו יד9 : "שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך עורר לך רפאים כל עתודי ארץ הקים מכסאותם כל מלכי גוים"
איוב ג8 :      "יקבהו אררי יום העתידים ערר לויתן"

ישעיהו י13 :          "כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שושתי ואוריד כאביר יושבים"

שיר השירים ה15 : "שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים"
דברים לב35 : "לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו"

שמואל ב כב8 :    "ותגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו"
שמואל ב כב16 : "ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת ה' מנשמת רוח אפו"
ישעיהו מ21 :      "הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הגד מראש לכם הלוא הבינתם מוסדות הארץ"

מיכה ו2 : "שמעו הרים את ריב ה' והאתנים מסדי ארץ כי ריב לה' עם עמו ועם ישראל יתוכח"

--
למרות שבמה עניינה רמה / גב, נראה שהיא גם קשורה גם לרגל / עמוד

חבקוק ג19 : "ה' אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי"
שמואל ב כב34 :            "משוה רגליו כאילות ועל במותי יעמדני"
תהלים יח34 :                "משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני"   

דברים לב13 :   "ירכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור"
ישעיהו נח14 : "אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר"
עמוס ד13 :      "כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו עשה שחר עיפה ודרך על במתי ארץ ה' אלהי צבאות שמו"
מיכה א3 :       "כי הנה ה' יצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ"

ישעיהו יד14 :   "אעלה על במתי עב אדמה לעליון"

איוב ט8 : "נטה שמים לבדו ודורך על במתי ים"

--
איוב כו5 :         " הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם"   (יחוללו = ירקדו / ישחקו)
תהלים קד26 : "שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק בו"

--
וכך העתוד שמזוהה בדרך כלל עם תיש
הוא לדעתי שם כולל גם לצבי (הצבה / עמידה) ולאיל (אל על / רמה / עמידה)

תגובות