תכו = הדום לרגלים

קוד: תכו = הדום לרגלים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

 

דברים לג3:
"אף חבב עמים
כל קדשיו בידך
והם תכו לרגלך  
     ישא מדברתיך "

נראה שאין תכו אלא מין הדום לרגלים, כך גם ישא (ההדום נושא את הרגליים)
רגלך / דברתיך – מלשון דבר - להדביר – לרדוף – ללכת בעקבות – לצעוד – צעד - רגל
הרעיון הוא שהדברים יהיו כהדום לרגליך בדומה לביטויים נר לרגליך / יאיר לפניך

חבקוק ג5: "לפניו ילך דבר, ויצא רשף לרגליו "

יתכן שתוכו (הדום) הוא כינוי לארון / דביר

דברי הימים א כח2: "ויקם דויד המלך על רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי 
              אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית ה' ולהדם רגלי אלהינו והכינותי לבנות"

שיר השירים ג9-11:   
"אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון.   
עמודיו עשה כסף
רפידתו זהב
מרכבו ארגמן
תוכו רצוף אהבה מ
בנות ירושלם : צאינה
וראינה בנות ציון
במלך שלמה בעטרה שעטרה-לו אמו
ביום חתנתו וביום שמחת לבו"

חלקתי את הפסוקים בניגוד למסורה, על פי העניין
תוכו = הדום, רצוף אהבהם = מצופה / עשוי אהבהם
עדיין לא ברור מה זה אהבהם.. יש המפרשים מלשון הבנים או שנהבים
(הב = פיל, שנהב = שן פיל)
הדום / תכו (תכא)   שימש גם כמין שולחן נמוך / קטן שהגישו עליו כיבוד / קינוח

שד"ל : והם תכו לרגליך: תכא בארמית שולחן..
ש' קרויס : "מצוי שולחן יותר קטן, שנקרא תכא" (קדמוניות התלמוד: כרך שני חלק שני, תל אביב: דביר, תש"ה, עמ' 16)
--
ישעיהו סו1: "כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי"
תהלים צט5: "רוממו ה' אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא"
תהלים קי1: "לדוד מזמור נאם ה' לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך "
תהלים קלב7: "נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו "
איכה ב1: "איכה יעיב באפו אדני את בת ציון השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו"
--
מלכים א י18: "ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב מופז"
יחזקאל כז6: "אלונים מבשן עשו משוטיך קרשך עשו שן בת אשרים מאיי כתים"
יחזקאל כז15: "בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שן והובנים השיבו אשכרך"
עמוס ו4: "השכבים על מטות שן וסרחים על ערשותם ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק"
דברי הימים ב ט17: "ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב טהור"
תהלים מה9: "מר ואהלות קציעות כל בגדתיך מן היכלי שן מני שמחוך"
שיר השירים ה14: "ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים"

--

 

תגובות