כלח = כח

קוד: כלח = כח בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

לפי העניין והקשר נראה לי שכלח עניינו כח
גם תרגום הפשיטא מתרגם באחד הפעמים: כלח - עשן (כח)
איוב ה26: "תבוא בכלח אלי קבר, כעלות גדיש בעתו"
איוב ל2: "גם כח ידיהם למה לי, עלימו אבד כלח "
הפסוק הראשון מזכיר את מה שנאמר על משה
דברים לד7: "ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה"
זאת אומרת הוא מת / נקבר במלוא כוחו
והפסוק השני עניינו: עליהם (להם) יאבד כחם..

עיר בשם כלח (מזוהה עם תל נמרוד)
בראשית י11: "מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח "
בראשית י12: "ואת רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה"
מצד אחד ניתן להבין שכלח היא העיר הגדולה (כח)
מצד שני לפי ספר יונה, נינוה היא העיר הגדולה..

העיר חלח
האם חלח היא כלח?..
ניתן לקשור אותה למילה חיל (כח)..
מלכים ב יז6:          "בשנת התשיעית להושע לכד מלך אשור את שמרון
                            ויגל את ישראל אשורה וישב אתם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי"
מלכים ב יח11:       "ויגל מלך אשור את ישראל אשורה וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי"
דברי הימים א ה26: "ויער אלהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תלגת פלנסר מלך אשור
          ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה"

תגובות