מס = עבד

קוד: מס = עבד בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

מס במשמעו המקורי הוא עבד

 

בראשית מט15: "וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד "

דברים כ11:        "והיה אם שלום תענך ופתחה לך והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך "

יהושע טז10:      "ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה ויהי למס עבד "

מלכים א ט21: "בניהם אשר נתרו אחריהם בארץ אשר לא יכלו בני ישראל להחרימם ויעלם שלמה למס עבד עד היום הזה"

שמות א11: "וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס"  

מס – עבד – סבל - משא

במדבר ד24-25: "זאת עבדת משפחת הגרשני לעבד ולמשא ונשאו את יריעת המשכן ואת אהל מועד.."

שמות מלכי מצרים

את שמות מלכי המצרים המכילים את המלה מס(ס) נוהגים לפרש מלשון הוליד/ילד

אבל לדעתי פירושו עבד

  רע-מסס, יעח-מס, אמנ-מס, תחות-מס, כא-מס

  רע-מסס = עבד ("האל") רע, (רע = "אל" / כוכב השמש)

מש / משא / משך

בראשית י23: "ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש "

דברי הימים א א17: "בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך "

משא   – לפי תרגום השבעים / השומרוני / מגילת מלחמת בני אור בבני החושך / יוסיפוס

יש המזהים את מש עם טור עבדין – הר עבדים (במזרח טורקיה)

צאצאי משך בן יפת היו סוחרי עבדים

בראשית י2: "בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס"

יחזקאל כז13: "יון תבל ומשך המה רכליך בנפש אדם וכלי נחשת נתנו מערבך"

בראשית י30: "ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם"

אם משא פה היא טור עבדין מדרום לאררט

אז אולי ספר(ה) הוא אחד מפסגות אררט

בספר יובלים נאמר: ותלך התיבה ותנח על ראש לובר אחד הרי אררט

ההצעה שלי היא ש"לובר" – ליבר – ספר..

אררט נקרא בטורקית: אג'רי דאג – הר התיבה

בפרסית כוה נוח - הר נוח

בארמנית – מסיס..

תגובות