קבוצת כוכבים ושמה פגר

קוד: קבוצת כוכבים ושמה פגר בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אביתר כהן

אל:

פגר / (פד'ר) = הגוף בלי הראש

 (ראו מאמרו של אבנר רמו בעניין)

דוד אומר לגלית:

שמואל א יז46: "היום הזה יסגרך ה' בידי והכיתך והסרתי את ראשך מעליך

ונתתי פגר מחנה פלשתים היום הזה לעוף השמים ולחית הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלהים לישראל"


פדר = פגר

ויקרא א8: ""וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח""

ויקרא א12: ""ונתח אתו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח""

ויקרא ח20: ""ואת האיל נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר ""

נתחים = כלל, ראש / פדר = פרט (פירוט), בפסוק האחרון "ואת הנתחים" = טעות סופרים


ברית בין הבתרים

בראשית טו9: "ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל.  

ויקח-לו את-כל-אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש-בתרו לקראת רעהו ואת-הצפר לא בתר.

וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם"

לפי השוואה לבריתות דומות בעולם העתיק, מדובר על עריפת הראש


לפגר = לאחר

שמואל א ל10: "וירדף דוד הוא וארבע מאות איש ויעמדו מאתים איש אשר פגרו מעבר את נחל הבשור"

שמואל א ל21: "ויבא דוד אל מאתים האנשים אשר פגרו מלכת אחרי דוד וישיבם בנחל הבשור.."

ראש = התחלה / קדימה - ראשון

גוף = סוף / אחורה – אחרון

מי שהולך מאחור מדומה לגוף (פגר) שהולך אחרי הראש


קבוצת הכוכבים סייח / סוסון

בזודיאק (גלגל המזלות / קבוצות כוכבים) במקדש העתיק של חתחור בעיר דנדרה (מצרים)

קבוצת סייח מיוצגת על ידי חמור כרות ראש

בערבית הקבוצה נקראת קטעה אל פרס = סוס קטוע (ראש)

בבבל הקבוצה נקראה פגר (pagru) שמשמעו כאמור גוף בלי ראש

-- --

בעולם העתיק, כשהיו כורתים ברית, היו עורפים ראש של עייר (בן אתון / חמור)

במארי העתיקה: "קטילת עייר" = כריתת ברית

וכן בקשר לעיר שכם (שכם בן חמור) מוזכר בעל ברית

שופטים ח33: ".. ויזנו אחרי הבעלים וישימו להם בעל ברית לאלהים"

מעניין לציין גם את עניין פדיון חמור

שמות י"ג13: "וכל-פטר חמור תפדה בשה ואם-לא תפדה וערפתו.."

(באמהרית כדנא = ברית, מזכיר את כודנא בארמית = פרד – חמור)

-- --

החמור והשמש

החמור קשור לשמש

און = שמש, אונו = חמור (ביונית ועוד שפות ולדעתי גם בעברית)

יחזקאל ל17: "בחורי און ופי בסת בחרב יפלו והנה בשבי תלכנה"

העיר און במצרים = הליופוליס (עיר השמש)

עמוס א5: "ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת און ותומך שבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה אמר ה'"

בקעת און בסוריה = העיר בעלבכ (בעל הבקעה) בבקעת הלבנון = הליופוליס (עיר השמש)

אל השמש המצרי – רע, נקרא אתון-רע

ובבבל אל השמש נקרא אותו (אתון)


פנטזיה או מציאות?

לפי כל זה נראה לי שהמצרים הקדמונים סברו שמקורה של השמש הוא בקבוצת סייח

ושהוא נעתק ממקומו, ולכן לקבוצת סייח אין ראש (שהוא השמש)

ומכאן הקשרים והאמונות בעולם העתיק שקושרים בין החמור לשמש

מעניין שבאוגריתית מוזכר שפש פגר (שמש פגר)

תגובות