משמעות השורש פחז

קוד: משמעות השורש פחז בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

השורש פחז
בראשית מט4: "פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה"
שופטים ט4: "ויתנו לו שבעים כסף מבית בעל ברית וישכר בהם אבימלך אנשים ריקים ופחזים וילכו אחריו"
ירמיהו כג32: "הנני על נבאי חלמות שקר נאם ה' ויספרום ויתעו את עמי בשקריהם ובפחזותם ואנכי לא שלחתים ולא צויתים והועיל לא יועילו לעם הזה נאם ה'"
צפניה ג4: "נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה"

נראה שפחז הוא לא מקבילו של חפז (מיהר) אלא הפכו (נסוג)

פחז עניינו כזב / אכזב

פחז כמים:
פחז כמים = נחל אכזב
אל תותר = כמו נחל אכזב שמתייבש ולא נותר בו מים

ריקים ופחזים:
גם לריק וגם לפחז משמעות של יובש
בראשית לז24: "ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים", ריק = אין בו מים = יבש

בשקריהם ובפחזותם:
שקר = כזב, פחז = אכזב
משלי יט5: "עד שקרים לא ינקה ויפיח {= עד} כזבים לא ימלט"

נביאיה פחזים, אנשי בגדות כהניה:
בגידה כמו נחל בוגד, כמו נחל אכזב (פחז)
איוב ו15: "אחי בגדו כמו נחל כאפיק נחלים יעברו"

פחז מקביל כאמור לכזב וגם לשלל (שלולית מים שמתייבשת מהר)
שלה בן יהודה נקרא כך כי הוא נולד בכזיב

בראשית לח5: "ותסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו"

מלכים ב ד16: ויאמר למועד הזה כעת חיה את חבקת בן
ותאמר אל-אדני איש האלהים אל  תכזב  בשפחתך:

מלכים ב ד25: ותאמר השאלתי בן מאת אדני הלוא אמרתי לא תשלה אתי:

תגובות