סופר מהיר - על סופרים, ספרים וסוסים מהירים

קוד: סופר מהיר בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

תהלים מה2 : "רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר "
עזרא ז6 :        "הוא עזרא עלה מבבל והוא ספר מהיר בתורת משה
                     
אשר נתן ה' אלהי ישראל ויתן לו המלך כיד ה' אלהיו עליו כל בקשתו"

  סופר מהיר עניינו סופר זריז ובקי, אבל יש פה כפל משמעות כי סופר = מהיר..

  מוהר הבתולה הוא הכתובה (כתב, ספר)

מוהר / מהר = סייח / סוס (עגלה) כך בערבית (היום השם עגל יוחד לבן הפרה אבל למעשה זה שם כולל גם לסייחים ועוד..)

מהר = עגלה (ארמית) (קדיש: בעגלה ובזמן קריב)

עגלה עניינה גם מרכבה / רכב

רכב הוא שם נוסף לארון הברית

ארון הברית היה בדביר

דביר עניינו דבר / אמר / כתב / ספר

(דביר בפרסית = ספר, כמו שכבר חז"ל ציינו: "אמר רב כמאן קרו פרסאי לספרא דביר" – בבלי עבודה זרה כד ב)

העיר דביר = קרית ספר  

דביר נקראה גם קרית סנה, לא ברור אם זה שיבוש של ספר או מלשון סנסנים – ענפי דקל מהם הכינו ניירות / ספרים

העיר חצר סוסים מכונה גם סנסנה

שמו של הסוס הוא מלשון שש (= מהר) (ראו: בית מקרא ג (מב) תש"ל, מ.אליועני – שוש-שיש)

רכב = מכנה, העיר בית מרכבות (רכב) היא אולי מכנה / מכבנה

במצרית שש מהאר = סופר מהיר   (ראו: מסות ומסעות – מנשה רפאל ליהמן, עמוד 68)

סופר = טפסר (באכדית) (מכאן המלה דף (טף) לוח/קרש שהיו כותביו עליו)

מוהר הבתולה

בראשית לד12 : "הרבו עלי מאד מהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנער לאשה"

שמות כב16 :      "אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת"

ארון ה' – רכב ה'

תהלים סח ב:             יקום אלהים יפוצו אויביו   וינוסו משנאיו מפניו:  
     
פסוק יח:                                                         רכב אלהים רבתים אלפי   שנאן   אדני בם סיני בקדש: 
                                                   עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה אלהים:

  במדבר י לה:                                             ויהי בנסע הארן ויאמר משה 
                                     קומה ה' ויפצו איביך   וינסו משנאיך מפניך:  
                                                       ובנחה יאמר שובה ה'      רבבות אלפי ישראל:

  דברי הימים ב ו מא : ועתה קומה ה' אלהים לנוחך אתה וארון עזך..

תהלים קלב ח:                 קומה ה'       למנוחתך אתה וארון עזך:  

ארון ברית ה' - דביר

מלכים א ח6 : "ויבאו הכהנים את ארון ברית ה' אל מקומו אל דביר הבית אל קדש הקדשים אל תחת כנפי הכרובים"

דביר = קרית ספר / סנה

יהושע טו15 : "ויעל משם אל ישבי דבר ושם דבר לפנים קרית ספר "

יהושע טו49 : "ודנה וקרית סנה היא דבר "

  רכב / מרכב = מכנה / מכבנה

דברי הימים א ב55 : "ומשפחות ספרים {= תושבי קרית ספר} ישבו יעבץ {= עתניאל שקיבל את קרית ספר} 
                            תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים הבאים מחמת {= תושבי העיר לבאות / לבוא חמת} אבי בית רכב "
דברי הימים א ב49 : "ותלד שעף אבי מדמנה את שוא אבי מכבנה ואבי גבעא ובת כלב עכסה {= אשת עתניאל} "

נחמיה יא28 :           "  ובצקלג    ובמכנה ובבנתיה:                                                 ובעין רמון   ובצרעה ובירמות"
יהושע טו31 :           "    וצקלג    ומדמנה                     וסנסנה:        ולבאות   ושלחים   ועין ורמון.."
יהושע יט5 :             "    וצקלג    ובית המרכבות     וחצר סוסה: ובית לבאות   ושרוחן.."
דברי הימים א ד30 : "..ובצקלג: ובבית מרכבות ובחצר סוסים   ובבית בראי   ובשערים.."  

  סופר = טפסר

כאמור יש קשר בין סופר לסוס, ומעניין הצמידות בין הטפסר לסוס (וכן לילק / ארבה / גוב)

ירמיהו נא27 : "שאו נס בארץ תקעו שופר בגוים קדשו עליה גוים השמיעו עליה ממלכות 
                   אררט מני ואשכנז פקדו עליה טפסר העלו סוס כילק סמר"

נחום ג17 :    "מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו אים"

יואל ב4 :      "כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון" – הנביא יואל מתאר וממשיל את הארבה לסוסים..

סוסים = רוכבי סוסים = שליחים / רצים

דברי הימים ב כג15 : "וישימו לה ידים ותבוא אל מבוא שער הסוסים בית המלך וימיתוה שם"

מלכים ב יא19: ".. וירידו את המלך מבית ה' ויבואו דרך שער הרצים בית המלך וישב על כסא המלכים"

  חשמנים = שליחים / סוסים

תהלים סח32 : "יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלהים"

כמובן יש עוד הרבה הקשרים..

תגובות