הנני

קוד: הנני בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל:

אדם הראשון, כידוע, התחבא מלפני ה':
בראשית ג':
8 וישמעו את-קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן. 9 ויקרא יהוה אלהים אל-האדם ויאמר לו איכה. 10 ויאמר את-קלך שמעתי בגן ואירא כי-עירם אנכי ואחבא.

האבות (וכן יוסף בסוף), לעומת זאת, הזדהו מיד עם הקריאה אליהם, קודם כל כשהיא באה מאת אלוהים, אך גם כשהיא באה מאת אנשים (או מלאכים):
בראשית כב1: "ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני"
בראשית כב7: "ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה"
בראשית כב11: "ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני"
בראשית כז1: "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני"
בראשית כז18: "ויבא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני"
בראשית לא11: "ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני"
בראשית לז13: "ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני"

וכן בנביאים, שמואל, תחילה עם אלוהים:
שמואל א ג4: "ויקרא ה' אל שמואל ויאמר הנני"
שמואל א ג5: "וירץ אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא קראתי שוב שכב וילך וישכב"
שמואל א ג6: "ויסף ה' קרא עוד שמואל ויקם שמואל וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא קראתי בני שוב שכב"
שמואל א ג8: "ויסף ה' קרא שמואל בשלשית ויקם וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויבן עלי כי ה' קרא לנער"
ולבסוף עם אנשים
שמואל א ג16: "ויקרא עלי את שמואל ויאמר שמואל בני ויאמר הנני"
שמואל א יב3: "הנני ענו בי נגד ה' ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם"
וכן ישעיה:
ישעיהו ו8: "ואשמע את קול אדני אמר את מי אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני שלחני"

וכן גם אנשים נוספים אומרים הנני, וכן אף ה' עצמו.
מה נפלאה מילה קטנה זו! בזאת האדם מודיע כי הוא חשוף לעין הבוחן ואינו מתחבא במחשכים, הוא ניצב בגאון מול עיניו הבוחנות ולא מסתיר דבר. כך גם האדם הראשון היה צריך לענות לולי אכל מהעץ.


תגובות