חמושים - במשה וביהושע

קוד: חמושים - במשה וביהושע בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל:

כידוע, ה' הבטיח ליהושע שיהיה איתו כמשה ואכן מעלליהם דומים: כאן וכאן יש חציית מים – ים סוף או הירדן – כאן וכאן שולחים מרגלים, וכן - יש מילה ויש פסח.
כך גם בשני המקומות חוזרת המילה 'חמושים':
שמות יג18: "ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים"
יהושע א14: "נשיכם טפכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן ואתם תעברו חמשים לפני אחיכם כל גבורי החיל ועזרתם אותם"
יהושע ד12: "ויעברו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה חמשים לפני בני ישראל כאשר דבר אליהם משה".
הפירוש המקובל היום הוא מזוינים בכלי נשק, אם כי חז"ל סברו גם מלשון חמישית, מה שלא מסתדר עם הכתוב ביהושע.
מקור נוסף דומה:
בראשית מא34: "יעשה פרעה ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע".
חמש מלשון הצטיידות.
ומעניין בכל זאת הקשר למספר חמש.
כמו כן יש גם חומש:
שמואל ב ב23: "וימאן לסור ויכהו אבנר באחרי החנית אל החמש ותצא החנית מאחריו ויפל שם וימת תחתו ויהי כל הבא אל המקום אשר נפל שם עשהאל וימת ויעמדו"
שמואל ב ד6: "והנה באו עד תוך הבית לקחי חטים ויכהו אל החמש ורכב ובענה אחיו נמלטו"
שמואל ב כ10: "ועמשא לא נשמר בחרב אשר ביד יואב ויכהו בה אל החמש וישפך מעיו ארצה ולא שנה לו וימת ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן בכרי".


תגובות