פרשת תרומה - משכן בגוף האדם

קוד: משכן בגוף האדם בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: חגי הופר

אל:

לפרשת תרומה
"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" (שמות, כה', 2).
אנו נכנסים עכשיו לסדרת פרשות המתארות את המשכן ואת כליו. מקביל לזה הוא תיאור המקדש שבנה שלמה, כפי שמופיע בהפטרה ממלכים וכן הדבר מופיע בספר דברי הימים. ועוד פע אחת מוזכר המקדש לפרטיו - בפרקים האחרונים של ספר יחזקאל. אנו לא ניכנס כאן לפרטי הדברים, ותחת זאת נביא מדרש יפה ממדרש רבה, פרשת תרומה, סעיף ד':

"ד"א ויקחו לי תרומה רבי ברכיהפתח (ד"ה א כט) לך ה' הגדולה והגבורה וגו' כי כל בשמים ובארץ. אתה מוצא כל מה שברא הקב"ה למעלן ברא למטן. למעלן זבול וערפל שנאמר (ישעיה סג) וראה מזבול קדשך. ערפל ומשה נגש אל הערפל. וכתיב (איוב כב) הבעד ערפל ישפוט. למטן (מלכים א ח) אז אמר שלמה ה' אמר לשכון בערפל. וכתיב בנה בניתי בית זבול לך. למעלן (ישעיה ו) שרפים עומדים ממעל לו. למטן עצי שטים עומדים. למעלן כרובים שנאמר (שם לז) יושב הכרובים. למטן ויהיו הכרובים. למעלן (יחזקאל א) והאופנים ינשאו לעמתם. למטן ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה. וכן (שם) והנה אופן אחד בארץ. למעלן (תהלים יא) ה' בהיכל קדשו. למטן היכל ה'. למעלן (שם סח) מלכי צבאות ידדון ידדון. למטן (שמות יב) יצאו כל צבאות ה'. למעלן (בראשית א) יהי רקיע בתוך המים. למטן (שם כו) והבדילה הפרוכת לכם. לעמען כסא ה'. למטן (ירמיה יז) כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. למעלן (איוב כה) היש מספר לגדודיו. למטן (שמואל ב ד) ושני אנשים שרי גדודים. למעלן (בראשית טו) וספור הכוכבים. למטן (דברים א) והנכם היום ככוכבי השמים לרוב. למעלן (יחזקאל ט) והנה האיש לבוש הבדים. למטן כתונת בד קודש ילבש. למעלן (תהלים לד) חונה מלאך ה'. ולמטן (ישעיה ו) כי מלאך ה' צבאות הוא [זה בעצם במלאכי - ח.ה.]. למעלן (שם) במלקחים לקח מעל המזבח. ולמטן מזבח אדמה תעשה לי. למעלן (שם מ) וימתחם כאהל לשבת. למטן (במדבר כד) מה טובו אוהליך יעקב. למעלן (תהלים קד) נוטה שמים כיריעה. ולמטן עשר יריעות. למעלן (דניאל ב) ונהורא עמיה שרא. למטן שמן זית זך כתית למאור ולא עוד אלא שחביבין כל מה שלמטן משל למעלן. תדע לך שהניח מה שלמעלן וירד בשלמטן שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הוי (ד"ה א כט) כי כל בשמים ובארץ. ואומר (חגי ב) לי הכסף ולי הזהב אמר ה' צבאות".

אם כך, אם מה שלמטה זה מה שלמעלה ואם ידוע כי האדם הוא 'עולם קטן', מיקרוקוסמוס, אפשר עוד לומר, שגופנו הוא מקדש-מעט ואיברינו הם כלי הקודש שלו, וכך לקרוא את הפסוק - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם במובן זה. וזאת למרות שהכתוב אומר - "אי זה בית אשר תבנו לי", שהרי אלוהים הוא הכל בכל.

תגובות